Til hovedinnhold

Vår forskning retter seg mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, slik de blant annet er beskrevet i nasjonale plandokumenter og i EUs Horisont 2020. Vi møter utfordringene gjennom teknologisk og samfunnsfaglig forskning innenfor: arbeid og næringsliv, energi og klima, helse, demografi og velferd, smarte transportløsninger og innovative samfunn.

Les mer om SINTEF Teknologi og samfunn

Tjenester

Nyheter

Prosjekter

Satsinger

Instituttet er representert i de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi leder også SINTEFs satsing på Velferdsteknologi. Vi deltar i flere Gemini-sentre i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning.

Gemini-senter
Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg.

Konsernsatsinger
SINTEF investerer av egne midler for å utvikle internasjonal spisskompetanse innen noen få prioriterte områder. Satsingene rettes mot utvalgte fagområder der konsernet har høy kompetanse, der det foreligger et stort markedspotentiale- og/eller der området har stor allmennytte.

Laboratorier

Om oss

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø.

SINTEF Teknologi og samfunn - Samspill mellom teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning
SINTEF Teknologi og samfunn - Samspill mellom teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning