Til hovedinnhold

Utvalg med konkrete råd for styrket oljevernberedskap

Utvalg med konkrete råd for styrket oljevernberedskap

Publisert 10. februar 2015

16 anbefalinger for en bedre oljevernberedskap. Det var leveransen som det regjeringsoppnevnte utvalget kom med i forrige uke. SINTEF var en av partene i utvalget.

Utvalg oljevernberedskap
Utvalget har foruten Kystverket bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Bellona, KS, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, NHO, Norsk olje og gass,LO og SINTEF.

Regjeringen har ønsket seg en solid og effektiv beredskap mot akutt forurensning. Derfor ble et bredt sammensatt utvalg med elleve deltakere oppnevnt våren 2014. Mandatet var å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kunne styrkes.

Fredag 6. februar fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overlevert rapporten fra utvalget; utredningen "Norsk oljevernberedskap – rustet for framtiden".Utredningenvil være et viktig bidrag til den planlagte Stortingsmeldingen om forebyggendesjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Forskningsmidler for fem år
Utvalget legger fram en rekke konkrete anbefalinger for styrket oljevernberedskap. En av de 16 anbefalingene går på at Forskningsrådet oppretter et 5-årig FoU-program for framtidens oljevern."Oljevern
for fremtiden", med en årlig ramme på minimum 40 millioner kroner.

–SINTEF har lenge etterlyst en langsiktig offentlig finansiert forskning innenfor oljevern. Å få løftet dette fram nå er bra, sier Ranveig Kviseth Tinmannssvik på SINTEF Teknologi og samfunn som har deltatt i arbeidet. –Det
er også viktig å involvere beredskapsaktørene og leverandørindustrien slik at
forskningsbasert kunnskap kan omsettes til gode produkter og tjenester.

De 16 anbefalingene
.1: Norges forskningsråd bør etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram, Oljevern for fremtiden, med årlig ramme på minimum 40 millioner kroner.

2: Det bør etableres en egen ordning for tjeneste- og produktutviklere som kan finansiere følgeforskning.

3: Forsknings- og utviklingsprogrammet i tilrådning nr. 1 bør inkludere utvikling av metoder, teknologi og produkter for strandrenseoperasjoner.

4: Det bør utarbeides formelle og verifiserbare kompetansekrav til de ulike funksjonene som inngår i aksjonsorganisasjonen og til de som driver denne opplæringen.

5: Fagplanen for grunnopplæring og utdanning av brannmannskap bør omfatte håndtering av akutt forurensning.

6: Forventningene til kommunenes ytelser ved store hendelser bør klargjøres, og øremerke­de midler til kompetanse og materiell for å redusere gapet mellom statens oljevernberedskap, og de forventninger som i praksis tillegges kommunene ved store hendelser, bør etableres.

7: En allmenn tilgjengelig kunnskapsbank som innhenter, systematiserer og tilgjengeliggjør internasjonal og nasjonal forskning, erfaring og kunnskap innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

8: Et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kombinerer teoretisk og praktisk opplæring innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

9: Langtidsplaner for statlig anskaffelse av oljevernmateriell og -tjenester bør etableres for å skape større forutsigbarhet, og det bør etableres støtteordninger til internasjonal markedsføring for eksport av oljevernmateriell.

10: Kystverket og kommunene bør stimulere til utvikling av ny teknologi ved å stille funksjonskrav utover det eksisterende utstyr kan innfri.

11: For å stimulere til innovasjon bør myndighetene i større grad stille funksjonelle krav til beredskapspliktige virksomheter.

12: Det bør etableres et eget Oljevernforum med deltagelse fra myndigheter, norske beredskapsaktører, leverandørindustri og forskningsmiljø som fokuserer på felles problemstillinger, utfordringer og erfaringsutveksling.

13: Leverandørindustrien bør styrkes gjennom et eget leverandørutviklingsprogram rettet mot små og mellomstore leverandører av oljevernutstyr og -tjenester.

14: Det bør gjennomføres en utredning, inkludert en internasjonal markedsundersøkelse, før beslutning om en eventuelt ny innendørs testfasilitet i Norge blir tatt.

15: Det bør utvikles produkter som kan erstatte bruk av mineralolje i testsammenheng, og fullskala sjøtester bør kunne kombineres med et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kan simulere fullskala oljevernaksjoner i kyst- og strandsone i henhold til tilrådning nr. 8.

16: De årlige olje-på-vann verifikasjonene bør videreføres.

Les utredningen "Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?"