Til hovedinnhold

Regional FoU-mobilisering for økt verdiskaping i hvitfisksektoren

Regional FoU-mobilisering for økt verdiskaping i hvitfisksektoren

Publisert 11. juni 2015

SINTEF Fiskeri og havbruk AS, inviterer i samarbeid med LEGASEA og Høgskolen, til arbeidsmøte på NMK, onsdag 17.juni, etter styringsmøtet til LEGASEA. Vi ønsker å invitere representanter fra hvitfisknæringen, ingredienssektoren, utstyrsprodusenter, virkemiddelapparatet, samt FoU

Forskningsrådet utlyser hele 900 millioner kroner til forsknings- og innovasjonsprosjekter i bedrifter, og legger opp til en historisk god FoU satsing. Målet er å øke innovasjon i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig. Innovasjon og bærekraft er drivende for regionens sjømatnæring, og vi må ha ambisjoner om å trekke en stor del av de utlyste FoU-midlene hit.

For å styrke hvitfisksektorens fremtidige konkurranseevne og økonomiske resultater, er målet å:

  1. identifisere de viktigste mulighetene for økt lønnsomhet og verdiskaping
  2. foreslå FoU-initiativ som gjør næringen i stand til å realisere framtidens potensial.

Arbeidsmøtet vil ha fokus på hele verdikjeden, men med restråstoffutnyttelse som utgangspunkt. Ved å satse på bedriftsrettet FoU er det bedriftenes egne problemstillinger som er i sentrum, og de blir eier av resultatene.

En helt ny rapport fra SINTEF, på oppdrag for Innovasjon Norge, viser at i Møre og Romsdal fylke landes hele 45 % av hvitfisken som er fisket av havgående fartøy. Den årlige fangsten av hvitfisk i 2014 var 3 ganger større enn for 15 år siden. I tillegg håndterer hver fisker hele 2,5 ganger mer fisk nå, sammenlignet med 15 år siden. (Kilde: SINTEF rapport: Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk, Leif Grimsmo).

En målrettet industriell satsing her hvor det landes mye hvitfisk vil styrke regionen ytterligere. Vi har nå sjansen til å bidra til at Norge blir "verdens beste sjømatnasjon".

Hvitfisksektoren er en spennende sektor med et enormt potensial. Verdikjeden omfatter fangst, foredling, transport og salg. I tillegg har næringen blitt gode på ombordproduksjon, hovedsakelig av konsumprodukter, men også med økende fokus på olje og mel.

Foreløpig program:

  • Velkommen
  • Innledning
  • Presentasjon av utlysning v/ Arthur Almestad (NFR)
  • Presentasjon av hvitfiskrapport v/Leif Grimsmo (SINTEF)
  • Presentasjon av utfordringer og muligheter verdikjedeleddene v/næringen.
  • Workshop: FoU initiativ fra og for næringen.

Resultatet av workshopen vil bli brukt til å lage gode prosjekter og søke finansiering av disse. Fristen for å søke er 14. oktober i år, med skissefrist 19. august.

Meld deg på innen 15. juni