Til hovedinnhold

Miljøkostnader ved boligutvikling - workshop 7. desember

Hvordan påvirker ulike bosetningsmønstre miljøet? Forskningsprosjektet EE Settlement inviterer fagfolk og politikere til workshop 7. desember.

Forskningsprosjektet EE Settlement skal utvikle beregningsverktøy som hjelper myndigheter og rådgivere med å vurdere miljøkonsekvensene av ulike alternativer for boligutvikling. Foto: creativecommons.org

En enebolig i et spredtbygd område trenger ikke bare mer energi til oppvarming enn en blokkleilighet i byen. I områder med spredt bebyggelse trenger man også mer veier, parkeringsplasser og infrastruktur som vann, avløp og strømnett. Dessuten blir kostnader for kommunale tjenester som søppeltømming og snørydding høyere enn i områder med tettere bebyggelse. Ikke minst blir det mer trafikk jo mer spredt menneskene bor.

Vet lite om energibruk til infrastruktur

Vi vet mye om energibehov i ulike bygningstyper, og også en god del om trafikk som genereres av ulike bosettingsmønstre.

- Vi vet derimot nesten ingenting om hvor mye energi som går med til å bygge utomhusanlegg, alle disse veiene og hele den nødvendige infrastrukturen rundt boligene. Dette vil prosjektet EE Settlement rydde opp i, sier prosjektleder Michael Klinski.

Prosjektet skal skaffe fram grunnlagsdata om bundet energi og kostnader tilknyttet ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer, inkludert bundet energi til tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg. Bundet, innebygd eller "grå" energi er den energien som er nødvendig for å produsere, transportere og installere materialer for bygget, utomhusanlegget og infrastruktur. Begrepet inkluderer også energi på byggeplassen samt for vedlikehold og utskifting av komponenter.

Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling

Basert på fremskaffet grunnlagsdata, samt data for energi i drift, kostnader og generert trafikk skal det utvikles et nettbasert verktøy som viser beregnet energibehov, kostnader og trafikk for typiske bygninger og bosettingsstrukturer. I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker folks boligpreferanser og kommunale beslutninger om boligutvikling. Verktøyet og veiledere med anbefalinger skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for mer bærekraftig by- og regionutvikling.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Norsk institutt for by- og regionforskning, Transportøkonomisk institutt, Kristiansand kommune, Norske arkitekters landsforbund og to partnere fra Wien som tidligere har utviklet anbefalinger og verktøy for Østerrike. Prosjektet er en del av Forskningsrådets BYFORSK-program.

Inviterer fagfolk og politikere til workshop 7. desember

7. desember 2017 inviterer prosjektet EE Settlement til en workshop med fokus på norske behov og målsettinger knyttet til boligutvikling. Fagpersoner og politisk ansvarlige i kommuner og fylker, nasjonale myndigheter, arealplanleggere og fagfolk i bransjen er invitert til å gi sine innspill til utvikling av verktøy og veileder for å vurdere samfunns- og miljøkonsekvenser.

Sted: Forskningsparken konferansesenter, Gaustadalléen 21 i Oslo
Tid: Torsdag 7. desember 2017, kl. 10-16

Program
10.00 – 10.30 Oversikt over prosjektet, bakgrunn og målsettinger
10.30 – 11.30 Resultater fra Østerrike, presentasjon av verktøy
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 14.15 Gruppediskusjoner for innspill
14.15 – 14.30 Kaffepause
14.30 – 16.00 Oppsummering, felles diskusjon og avslutning

Påmelding

Frist: 1.12.2017. Deltakelsen er gratis.

Praktisk info: Ute Kohmann

Faglige spørsmål: Ansattinfo mangler

Publisert torsdag 23. november 2017