Til hovedinnhold

Erfaringsseminar om avlusingsoperasjoner

Erfaringsseminar om avlusingsoperasjoner

Publisert 26. oktober 2016

SINTEF og FHF inviterer til et åpent erfaringsseminar med fokus på kritiske faktorer før, under og etter avlusingsoperasjoner. Seminaret er gratis og blir arrangert onsdag 16.november 2016 på Radisson Blu Hotell, Værnes.

Algen Emiliania huxleyii
Liten tue kan velte stort lass. Algen Emiliania huxleyii har ved flere anledninger vært medskyldig i økt dødelighet under operasjoner i sjø i 2016. Under erfaringsseminaret 16.11.2016 er et av målene å bringe opp ulike faktorer som er kritiske før, under og etter en avlusingsoperasjon.

Årlig gjennomføres det et stort antall operasjoner i norske lakseanlegg for å fjerne lakselus fra oppdrettslaks. Resistensutvikling hos lakselus har ført til en dreining fra badebehandling over til ulike mekaniske, ikke-medikamentelle metoder. Uavhengig av hvilken behandlingsmetode som benyttes, ser en at det tidvis er utfordringer med økt dødelighet og skade på laksen. For å komme på offensiven med tiltak mot dette, er det viktig med erfaringsdeling og et styrket kunnskapsgrunnlag, slik at tiltak som reduserer risiko kan frambringes. Med basis i dette ønsker en å invitere relevante aktører i laksenæringen til et erfaringsseminar for å få i gang en dialog rundt hvilke faktorer som vurderes som kritiske før, under og etter avlusingsoperasjoner.

I den nylig ferdigstilte rapporten "Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer" (SINTEF Fiskeri og havbruk på oppdrag fra FHF), forsøkte man å belyse kritiske faktorer basert på et retrospektivt studie av avlusingsoperasjoner med hydrogenperoksid. En av konklusjonene i dette arbeidet var at det foreligger et begrenset og lite systematisk datagrunnlag for de valg som gjøres før, under og etter avlusingsoperasjoner. SINTEF Fiskeri og havbruk AS mottar ukentlig i algesesongen vannprøver fra oppdrettslokaliteter for analyser av potensielt skadelige alger og maneter. Dette er bare en av faktorene som kan føre til behandlingsdødelighet hos fisk. I år har spesielt algen Emiliania huxleyii ført til problemer langs norskekysten. Oppblomstring av denne fører til økt stress hos fisken, som gjør at den tåler behandling dårligere i periodene når og etter at disse oppblomstringene har foregått.

Felles for både medikamentell og ikke-medikamentell behandling er ofte at utfallet av behandlingene er lite forutsigbart med hensyn til tap av fisk, noe som har sin forklaring i at faktagrunnlaget for kritiske faktorer forbundet med avlusing er mangelfullt, og gjerne ikke er godt nok dokumentert. For å få en bedre forutsigbarhet i avlusingsoperasjoner, er det behov for se disse faktorene i en sammenheng.

Under erfaringsseminaret vil ulike kritiske faktorer bli belyst av industri og forskere, for å etterstrebe en helhetlig oversikt over ulike kritiske faktorer, og eventuelle sammenhenger mellom disse, som kan bidra til å øke kunnskapsnivået og på sikt danne basis for løsninger som reduserer behandlingsdødelighet. Kritiske faktorer kan både være biologiske faktorer (begroing, alger, maneter, lus) og fysiske faktorer (strøm, hydrografi, partikler, temperatur, O2), men også fiskehelsefaktorer (sykdomshistorikk, behandlingshistorikk, gjellestatus), samt fiskens opprinnelse. I diskusjoner vil det bli fokusert på hvilke tiltak som kan, bør eller må iverksettes før, under og etter en gitt avlusingsoperasjon, for å redusere risiko for tap i størst mulig grad.

Ved å samle aktører med ulike posisjoner relatert til avlusingsoperasjoner (oppdrettere, veterinærer/fiskehelsebiologer, servicenæring, teknologileverandører, myndigheter etc.) vil en få kartlagt og diskutert viktige faktorer av betydning for å kunne redusere risiko forbundet med avlusingsoperasjoner i framtiden.

Arrangementet vil bli avholdt på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, 16. november 2016 fra kl. 10-16. Arrangementet er gratis, og det er begrenset antall plasser ("førstemann til mølla"). Programmet vil publiseres snarlig.

Link til program og påmelding