Til hovedinnhold

Avdeling Transportforskning

Avdeling Transportforskning

Kontaktperson
Forskningssjef
Telefon 900 43 270

Vi leverer kunnskap og løsninger om dagens og framtidas transportsystemer. Vår forskning er basert på tverrfaglighet og samhandling, ut fra en visjon om at all transport skal gjennomføres sikkert, effektivt, miljø- og klimavennlig. Forskningen har et teknologisk utgangspunkt, og utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning.

SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem. Bildekilde: Shutterstock

SINTEF forstår og utvikler framtidas transportsystem

  • Våre strategiske forskningsområder er teknologi, atferd og verktøy-/metodeutvikling.
  • Våre ansatte har bred og tverrfaglig kompetanse: ingeniørkompetanse med veg- og trafikkfag, IKT, fysikk, statsvitenskap, psykologi, økonomi, logistikk. Flere av våre forskere har doktorgrad.
  • Vi har kunder både fra næringsliv og offentlig sektor, og samarbeider med NTNU og andre FoU-institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

 Aktuelt


 "Konsekvenser for bruk av adaptiv cruisekontroll i Norge" har nå fått prosjektside. 


"Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet" har nå fått prosjektside. Se den her


Gjenerverv av førerett i prøveperioden har nå fått prosjektside. Se den her


 SAMT-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


DYNAMO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her


SMiO-prosjektet har nå fått prosjektside. Se den her

Fagområder

Publikasjoner

kompetanse

Autonome transportsystemer

Selvstyrende kjøretøy vil gjøre det både enklere, sikrere, mer effektivt og mer miljøvennlig å transportere personer og gods i fremtidens transportsystem. Selvstyrende kjøretøy krever mindre areal, noe som er spesielt viktig i byer. Trafikken kan pakkes tettere gjennom at avstanden mellom kjøretøy kan reduseres, noe som gir økt kapasitet i vegnettet. Trafikken blir sikrere fordi man unngår ulykker som skyldes menneskelige feil.

Forskningsleder
Telefon 907 52 968
Les mer om kompetansen

Kollektivtransport

Befolkningsveksten i byområder gjør det nødvendig å legge til rette for at flere reiser med miljø- og klimavennlige transportformer som kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med disse transportformene.

Forskningsleder
Telefon 907 52 968
Les mer om kompetansen

Smart datafangst

Data fra bilens sensorer kan gi oss svar på utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og klima. I tillegg kan data samles inn fra smarttelefoner for å registrere for eksempel myke trafikanters bevegelse. På denne måten er det mulig å analysere personers reisemønster relatert til om de går, sykler eller tar buss.

Forskningsleder
Telefon 907 52 968
Les mer om kompetansen

Transportmodeller og -analyser

Det er komplekse sammenhenger som styrer transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn. Samtidig er det viktig at transporten foregår så effektivt, sikkert og miljøvennlig som mulig. Det utvikles stadig mer avanserte modeller og -verktøy for å gjennomføre transportanalyser og finne frem til tiltak og virkemidler for å forbedre transportvirksomheten.

Seniorrådgiver
Telefon 911 12 603
Les mer om kompetansen

Transportsikkerhet

Transportsikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Dette innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket må utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

Forskningsleder
Telefon 907 52 968
Les mer om kompetansen

Kontaktinformasjon

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr. oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til Beskyttet adresse

Besøksadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Transportforskning
S. P. Andersensvei 5, Lerkendal

Forskningssjef:  Roar Norvik
Avdelingskoordinator: Eva Hammer
Avdelingskoordinator:  Nina Merete Husby

Medarbeidere