Til hovedinnhold

Bærekraftig mobilitet

Bærekraftig mobilitet

Det er komplekse sammenhenger som styrer transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn. Forskningsgruppen for Bærekraftig mobilitet har fokus på fremtidens transportløsninger og utvikler kunnskapsbasert beslutningsstøtte for samferdselsinvesteringer.

Vi ønsker å bidra til å løse aktuelle samfunnsutfordringer og mener at nye mobilitetsløsninger gir nye løsningsalternativer. Vi ser og utforsker mulighetene en stadig økende datatilgang gir for vårt fagfelt. Forskningsgruppen har en bred faglig sammensetning med basis i kunnskap om vegplanlegging, transportplanlegging, samfunnsvitenskap og nytte-kostnadsanalyser. Vi kombinerer fagkunnskap med systemutviklings- og programmeringskompetanse i våre prosjekter. Beslutningsstøtteverktøy som beregner effekter av endret transporttilbud er et av våre spesialområder. Vi har også spesialkompetanse på hvordan transport virker inn på klima og miljø, reisevaner, arealbruk og bylogistikk.