Til hovedinnhold
Velferdsteknologi
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

Helse- og omsorgssektoren etterspør gode teknologiske løsninger for bedre og mer effektive tjenester. Både myndigheter og brukerorganisasjoner ivrer etter å ta i bruk eksisterende teknologi for å kunne komme i gang med å hente ut de gevinstene velferdstek

Dette gjelder i særlig grad områder som sporing og overvåkning ved måling av fysiologiske og fysiske parameter. De løsningene som er kommersielt tilgjengelige er i liten grad er tilpasset helsevesenets spesielle behov. Dette gjelder særlig for sikkerhet og brukervennlighet.

SINTEF ønsker å bidra til at teknologien skal være moden for å bli tatt i bruk på en sikker måte når den skal implementeres.

Målsetting

 • SINTEF skal være en kompetent og foretrukket partner for kommuner og bedrifter innen utvalgte områder av velferdsteknologi som bidrar til bedre helse, livskvalitet og trygghet for hjemmeboende eldre, kronisk syke, funksjonshemmede og personer med kognitiv svikt.
 • SINTEF skal utvikle teknologi og løsninger i samarbeid med norske og utenlandske bedrifter og bidra til at disse kan implementeres i samfunnet og gi innovasjon på helse- og omsorgsområdet.
 • SINTEF skal være en sentral pådriver og partner for satsingsområdet Innovasjon, omsorg og velferdsteknologi.

Handlingsplan

Handlingsplaner for 2012 er utviklet i samarbeid mellom avdelinger i SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF IKT:

 • utvikle robuste velferdsteknologi- og tjenesteløsninger basert på vår spisskompetanse på helse og helsetjenester, ikt sensorer og systemer og innovasjon – utviklingen knyttes til pågående prosjekter
 • utvikle metoder og verktøy for å kvalitetssikre og verifisere velferdsteknologiske løsninger
 • bidra til kunnskap og løsninger som tar i bruk velferdsteknologi for forebygging, ikke bare som hjelpemiddel
 • gjennomføre vår forskning i tverrfaglig samarbeid og med praksisnær tilnærming
 • utvikle innovasjonskompetanse skreddersydd for utvikling av velferdsteknologiske løsninger
 • etterstrebe finansiering gjennom Forskningsrådets og EUs programmer i tillegg til finansiering fra Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Husbanken, KS og kommunene
 • etablere et Geminisenter for velferdsteknologi sammen med NTNU, St. Olavs Hospital og UiO
 • etablere nye nettverk nasjonalt og internasjonalt og styrke eksisterende nettverk
 • etablere nye møteplasser for velferdsteknologi

 

Besøk prosjektweb om SINTEFs konsernsatsing innen velferdsteknologi