Smart datainnsamling i transportsektoren - SINTEF Til hovedinnhold
Smart datainnsamling i transportsektoren
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

Satsingen har som formål å identifisere nye effektive metoder for innsamling av data om reisevaner og trafikantatferd og eventuelt tilknyttede holdninger, for forskning innenfor reisevaner, miljøeffekter og sikkerhet.

Mål

Å bygge opp kunnskap og kompetanse om nye metoder for datainnsamling innenfor transportsektoren ved å ta i bruk eksisterende teknologi som har stor tilgjengelighet. Det vil gi mulighet til å sanke store datamengder til en langt lavere kostnad enn dagens innsamlingsmetoder.
 
Handlingsplan
Prosjektet vil analysere og kartlegge framtidas databehov og belyse potensialet med ny teknologi. Datainnsamling i dag er kostbart og ressurskrevende, noe som gjør at det blir mindre ressurser tilgjengelig til analyse. Ny teknologi vil gi helt nye muligheter med tanke på detaljeringsgrad og dataoppløsning i tid og rom. Prosjektet vil omfatte mange datatyper, både trafikkdata og transportdata. Data om reisevaner, godsdata og kjøretøydata er eksempler på data som vil bli håndtert. Bruk av sosiale media og forhold knyttet til personvern vil bli belyst.

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter:

  • Sosiale media
  • Datafangst og teknologi, smarttelefoner og app'er
  • Databehov
  • Personvern
Måling

Roar Norvik , avd. Transportforskning