Til hovedinnhold
Samfunnsøkonomi, industriell økonomi og modellering
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

Metodeutvikling og integrering av samfunnsøkonomi, industriell økonomi og modellering i SINTEF (MISIMS)skal styrke den økonomifaglige kunnskapsbasen ved SINTEF, med basis i SINTEF sin egenart og den samfunnsrollen stiftelsen har.

Målsetting

Vår målsetting med satsingen er å utvikle en bred økonomi- og modelleringsfaglig plattform hvor samfunnsøkonomisk teori og metodikk skal utvikles og integreres med anvendelsesområder, perspektiver og metode fra industriell økonomi.

En styrking av samfunnsøkonomi som fagretning vil være viktig og komplementært inn mot allerede eksisterende kompetanse i SINTEF på operasjonsanalyse, modellering og industriell økonomi. Satsingen vil bidra til at disse fagretningene skal spille sammen langt sterkere enn det gjør i dag, og spesielt på anvendelses- og teknologiområder som er viktige for SINTEF.

I norsk tradisjon er det de sterke samfunnsøkonomiske miljøene spesielt i Oslo og Bergen som i størst grad er leverandører av økonomifaglig støtte og kunnskap til offentlig sektor. Et viktig mål for denne satsingen er at SINTEF skal kunne berike ulike analyseperspektiver ved en sterkere integrering av teknologi- og systemtenkning, og bli anerkjent både akademisk og i samfunnet ellers for viktige økonomifaglige bidrag.

Samfunnsnytte

Satsingen er i utgangspunktet av faglig karakter, men den har et betydelig samfunnsmessig potensial ved at den skal gi bidrag til å endre prosesser og tenkning for analyse og beslutninger knyttet til eksempelvis investeringer i infrastruktur eller teknologi, enten dette er relatert til næringsutvikling, energi, samferdsel, helse eller andre sektorområder av betydning for Norge.

Potensialet kan kun forløses dersom det er godt faglig fundert. Satsningen har derfor fokus på å utvike en systematisk angrepsmåte og metodikk for å løse store samfunnsmessige problemstillinger på teknologisk og økonomisk best mulig måte – dvs. hvor forskjellige interesser (politiske, private, samfunnsrelaterte o.l.) kan ivaretas bedre og mer helhetlig enn det gjøres per i dag.

Spesielt kan det tenkes at satsningen kan gi viktige bidrag for å stimulere til et bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å løse samfunnsutfordringene innen for eksempel energi, samferdsel og helse.

Vi tror dagens beslutningsprosesser kan bli vesentlig bedre ved å utvide analysegrunnlaget med en rikere metodebase som inkluderer både teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige tilnærminger.

Thor Harald Bjørkvoll , avdeling Anvendt økonomi