Til hovedinnhold
Formålet med satsingen er å videreutvikle det sterke fagmiljøet innenfor medisinsk teknologi i Trondheim, og utvikle det til et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor dette feltet.

Flere forskningsmiljøer i SINTEF deltar i satsingen: Materialer og kjemi, IKT og Teknologi og samfunn. Viktige nasjonale samarbeidspartnere er NTNU/St Olavs Hospital, UiO og biomedisinske miljø i Oslo-området.

MedicalAction skal bygge kompetanse og teknologiplattformer innenfor in vitro diagnostikk og in vivo bildediagnostikk og in vivo behandling og monitorering. Satsingen innebærer å utvikle bioanalytiske kompetanseplattformer for in-vitro diagnostikk basert på fagområdene mikrokanalsystemer, lab-on-a-chip, sensorteknologi, optikk, partikkelteknologi, overflatemodifisering og avanserte kvantifiseringsmetoder. Det skal lages demonstratorer for analyse av biomolekyler og celler fra pasientprøver. Satsingen innebærer også å utvikle en kompetanseplattform basert på ultralyd og målsøkende kontrastmidler/nanopartikler for in vivo diagnostikk, målrettet behandling og monitorering.

Målsetting

  • Utvikle bioanalytiske kompetanseplattformer for in vitro diagnostikk samt en kompetanseplattform basert på ultralyd og målsøkende kontrastmidler/nanopartikler for in vivo diagnostikk, målrettet behandling og monitorering
  • Syntese og karakterisering av nanopartikler og mikrobobler samt av multimodale mikrobobler
  • Sette opp avbildningsmodaliteter(primært ultralyd, men optisk avbildning og MRI vil også bli benyttet i prosjektet) med referanse til de nye kontrastmidler, samt uttesting og optimalisering av ultralydteknologi for avbildning og destruksjon av mikrobobler in vitro og i utvalgte dyremodeller
  • 50 prosent økt publisering og forskningsformidling innen fagfeltet innen 2014
  • Økt verdigenerering (kommersialisering og IP sikring): minst ett spin-off selskap og 3 nye patentsøknader
  • Tredobling av prosjektporteføljen innen 2015, voksende til ca. 30 MNOK etter 4 år

Handlingsplan

MedicalAction er en konsernsatsing som involverer de tre konsernområdene Materialer og kjemi, IKT og Teknologi og samfunn.

Konsernsatsingen går over fire år fra 2011 til 2014. Satsingen er delt inn i tre delprosjekt.

  • Delprosjekt 1: In vitro diagnostikk med delproskektleder Michal Mielnik fra IKT
  • Delprosjekt 2: Nanomedisin (in vivo diagnostikk, målrettet behandling og monitorering) med delprosjektleder Rune Hansen fra TS
  • Delprosjekt 3: Strategi og marked med Ruth Schmid fra MK som prosjektleder for hele satsingen

 

, avd. Medisinsk teknologi