Til hovedinnhold
Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren
Relaterte tema

Publisert 9. juli 2013

InnoMed, Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn har etablert et strategisk samarbeid om kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

Satsingen har som mål å øke kompetansen rundt gjennomføring av prosjekter for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren. 2008 var første år i det femårige prosjektet, som skal sluttføres i 2012. 

Målsetting
Målet med samarbeidet er utvikling og formidling av kunnskap, til støtte for gjennomføring av behovsdrevne innovasjonsprosjekter for norsk helsesektor.

Bakgrunn
I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet en femårig satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. For å følge opp satsningen inngikk aktørene: de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, i 2008 en nasjonal samarbeidsavtale (2007-2011) med målsetting om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig, samt å bedre utnyttelsen av offentlige ressurser knyttet til innovasjon i helsesektoren. Endringer i helse- og omsorgssektoren tar tid. Regjeringen uttrykte derfor i St. meld. nr. 7 (2008-2009) "Et nyskapende og bærekraftig Norge" at den vil forlenge satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til 10 år og utvide den til også å omfatte forskningsbasert innovasjon, samt omsorgssektoren.

Jarl Kåre Reitan , Avdeling Helse
Merete Rørvik , Avdeling Medisinsk teknologi