Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Rapporter - Opptrappingsplanen for psykisk helse

Rapporter - Opptrappingsplanen for psykisk helse

Forskningsleder

Rapporter utgitt av SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse, Gruppe for helsetjenesteforskning i forbindelse med evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Rapportene kan bestilles som pdf-fil eller i papirversjon hos   

 •  Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten:

Delrapport I: Opptrappingsplanen har ført til mer aktiv behandling ved DPS-ene
Delrapport II: Produktivitetsutvikling i BUP poliklinikker 1998-2006
Delrapport III: Store endringer i pasientsammensetningen ved døgnavdelingene i det psykiske helsevernet for voksne

 • Kompetanseutvikling innen psykisk helsearbeid. Nås Opptrappingsplanens mål i forhold til utdanning og rekruttering?

 

Bidrar utbygging av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjeneste­tilbud og høyere brukertilfredshet?

 • Ruud T, Reas D august 2003: ”Distriktspsykiatriske sentre, tjenestetilbud og brukertilfredshet: Status og variasjon 2002”, SINTEF rapport STF78 A035008.
 • Ruud T, Lidal E, Røhme K, Sitter M, Hagen H juni 2004: ”Distriktspsykiatriske sentre i Norge 2003”, SINTEF rapport STF78 A045008.
 • Ruud T, Gråwe R, Lilleng S, Bjørngaard J H revidert mai 2006 ”Endringer i tjenestetilbud og brukertilfredshet ved åtte distriktspsykiatriske sentre fra 2003 til 2005, SINTEF rapport STF78 A055028.
 • Ruud, T, sept.2006: ”Kommunenes vurdering av distriktspsykiatriske tilbud” delrapporter. SINTEF rapport A259.
 • Ruud T, mars 2007: ”Arbeidsdeling og samarbeid mellom DPS og sykehus” SINTEF rapport A1203.
 • Ruud T, Lidal E, Hagen H, Røhme K, Sitter M juni 2004: ”Distriktspsykiatriske sentre i Norge 2003” SINTEF rapport.
 • Graawe RW, Ruud T, Hatling T mars 2008: "Bidrar utbyggingen av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet? Resultater fra undersøkelser gjennomført i 2002, 2005 og 2007" - Revidert september 2008

 

Kommunal iverksetting av nasjonal plan – har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

 • Kalseth J, juni 2003: "Psykisk helsearbeid i kommunene – variasjoner i tiltak og tjenester". SINTEF rapport STF78 A035006.
 • Kalseth J, Martinussen P E, nov. 2003: "Holdninger til virkemiddel­bruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse - resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjons­sjefer i kommunene". SINTEF rapport STF78 A035011.
 • Ose S O, Kalseth J, des. 2004: ”Opptrappingsplan for psykisk helse: Hva forklarer variasjonene i kommunale brukerrater og dekningsgrader?” SINTEF rapport STF78 A045027.
 • Ose S O, Kalseth J, des. 2004: ”Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene”. SINTEF rapport STF78 A045028.
 • Kalseth J april 2005: ”Kommunal iverksetting av nasjonal plan – har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt? Sammendragsrapport fra første fase i prosjektet”.  SINTEF rapport STF78 A055012.
 • Kalseth J, desember 2005 (mars 2006): ”Holdninger til virkemiddelbruken i Opptrappingsplanen for psykisk helse – resultater fra en spørreundersøkelse blant rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i 2005”.  SINTEF rapport STF78 A055034.
 • Kalseth J, mai 2006: ”Psykisk helsearbeid i kommunene – tiltak og tjenester 2004/2005”. SINTEF rapport A182.
 • Ose S O, Pettersen I, Kalseth J, desember 2006 (april 2007): ”Opptrappingsplanen for psykisk helse: Utvikling i kommunale brukerrater og dekningsgrader fra 2001-2004”. SINTEF rapport.
 • Steihaug S, Almklov A, Hatling T, Fossan B, Kalseth J.  juni 2006: Etterprøving av bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene

 

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

 • Hatling T, Ådnanes M , Bjørngaard J H, nov. 2002: ”Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001”. SINTEF rapport STF78 A025017.
 • Bjørngaard J H, Hatling T, januar 2003: ”Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002”. SINTEF rapport STF78 A035004.
 • Pedersen P B, Hatling T, Bjørngaard J H, mars 2004: ”Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i 2002”. SINTEF rapport STF78 A045003.
 • Pedersen P B, Hatling T, Bjørngaard J H, des. 2004: ”Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001 og 2003”. SINTEF rapport STF78 A045029.
 • Bjørngaard J H, Hatling T, jan. 2005: ”Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001 - 2003”. SINTEF rapport STF78 A055001.
 • Hatling T, synteserapport ”Tvang i psykisk helsevern” nov 2005, revidert mars 2006.
 • Pedersen PB, Hatling T, Røhme K, mars 2007: Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i 2001, 2003, 2005 og 2007. Hva kan forklare institusjons- og avdelingsforskjeller? SINTEF rapport A86.
 • Tvang i forhold til Opptrappingsplanen

 

Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

 • Andersson H W, Hatling T, februar 2003: ”Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene”. SINTEF rapport STF78 A035005
 • Andersson H W, Røhme K, Hatling T, januar 2005: ”Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge – Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene. Delrapport 2”. SINTEF rapport STF78 A055002.
 • Andersson, H W, Kristofersen L, september 2006. Synteserapport: ”Opptrappingsplanens betydning for barn og unge – sammenstilling av funn fra fire forskningsprosjekter”. SINTEF rapport A105.
 • Sitter M, Andersson HW jan 2005: Barn og unges tilfredshet med kommunale tjenester, SINTEF rapport A2631.
 • Kalseth J, Pettersen I, Kalseth B feb 2009: Psykisk helsearbeid i kommunene - tiltak og tjenester. Status 2007/2008 og utvikling i Opptrappingsplanperioden, SINTEF rapport A8823.

 

Kartlegging av utdanningstiltak innen psykisk helsearbeid. Gir økt utdanningskapasitet tilstrekkelig økning av personell til psykisk helsevern?

 • Ådnanes M, Sitter M, januar 2004:  Delrapport 1 . ”Utdanning og rekruttering til psykisk helsearbeid - status i spesialisthelsetjenesten og i kommunene i 2002”. SINTEF-rapport STF78 A045001.
 • Ådnanes M, Helgesen M, Arnesen C Å, des. 2005, synteserapport: ”Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid”.
 • Ådnanes M, Sitter, M, januar 2007: ”Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunenen i perioden 1998-2005. Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008?”, SINTEF A851. Sluttrapport.

 

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer

 • Sitter M, Andersson H W, februar 2005: ” Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker”, SINTEF Helse-rapport STF78 A055005.

 

Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer

 • Andersson, H W, juni 2006: ”Fastlegen som aktør i tiltak for personer med psykiske problemer. Sammenstilling av funn i fire forskningsprosjekter”, SINTEF Helse-rapport A205.
 • Andersson, H W, juli 2006: ”Fastlegens tiltak for barn og unge med psykiske problemer”, SINTEF Helse-rapport A199. Sluttrapport.

 

Kommunehelsetjenestens tiltak overfor voksne med psykiske lidelser

 • Ådnanes M, Bjørngaard J H, juli 2006: ”Fastlegen og det psykiske helsearbeidets tiltak for voksne med psykiske lidelser”. SINTEF Helse-rapport A230. Sluttrapport.
 • Kommunehelsetjenestens oppfølging av voksne med psykiske lidelser
 • Ose SO, Kaspersen S, Pettersen I, Kalseth J mars 2009: Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2007 - Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon, SINTEF rapport A11269

 
Opptrappingsplanen er også behandlet i SAMDATA-rapporter. Disse rapportene finner du her:

 • SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007
 • SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2006
 • SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2005
 • SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2004
 • Opptrappingsplanen etter fem år – utviklingen i helseregionene

Alle rapporter innen SAMDATA psykisk helsevern - listet opp