Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Teknologi i arbeid

Teknologi i arbeid

Tross høyere lønnskostnader enn i de fleste andre land, har mange norske virksomheter klart å være konkurransedyktige. Dette skyldes til dels høyt innhold av teknologi og automatisering i virksomhetene, men også selvgående arbeidskraft – ansatte som i stor grad styrer seg selv.

Gjennom tett samspill med bedrifter og organisasjoner forsker vi frem effektive og lønnsomme arbeidsprosesser som integrerer eksisterende og ny teknologi i kjernevirksomheten. Å skape betingelser for god arbeids- og informasjonsflyt vet vi er viktig, og det betyr å kunne skreddersy teknologi og arbeidsoppgaver, utvikle gode endringsprosesser og skape rom for læring og kompetanseutvikling. Vi forsker sammen med bedriftene for å utvikle krav til de digitale løsningene for norsk industri og arbeidsliv for øvrig, samt for å oppnå god implementering og integrering – sammen styrker vi de ansatte og bedriften/organisasjonen.

 • Teknologistøttet arbeid
  I dag oppleves «digitalisering» å være den største endringsdriveren i arbeidslivet. Gjennom Teknologistøttet arbeid tar vi i bruk innsikt som utvikles i bedriftene for å skape endringer. Slik innsikt kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bidra til økt situasjonsbevissthet og trygghet i beslutningstaking for involverte aktører. Slik innsikt skaper også effektivisering og automatisering som igjen kan frigjøre kapasitet til innovasjonsaktivitet – som vil påvirke/endre bedriftenes forretningsmodeller.
 • Læring og kompetansebehov
  Når ny teknologi tas i bruk, endrer dette både folks arbeid og hvilke krav som gjelder for deres kompetanse. Automatisering av manuelle arbeidsoperasjoner vil redusere behovet for manuell arbeidskraft, og vil endre både arbeidsoppgaver og hvordan man utfører arbeidet. Mens utvikling i teknologi påvirker hva slags kompetanse ansatte trenger, skaper det også nye muligheter for kompetanseutvikling. Teknologistøttet læring åpner også for helt nye læringsmetoder.
 • Teknologiledelse
  Vår erfaring er at mye av potensialet som ligger i teknologien ikke blir utnyttet fordi samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon ikke sees i sammenheng. I felleskap med bedriftene kan vi bistå i å utvikle krav til de digitale løsningene som skal innføres. Gjennom samspillet mennesket og teknologi bidrar vi til å sikre at digitaliseringsprosessene yter assistanse til menneskene i produksjonen/til de ansatte som er i kjernen av organisasjonens verdiskapingsprosesser.
 • Arbeidsorganisering
  Gjennom utstrakt autonomi, ansvarskompetanse og verdiskapingsforståelse hos ansatte, har virksomhetene kunnet senke de indirekte kostnadene forbundet med detaljplanlegging, styring, koordinering og kontroll og derved kunnet holde de totale lønnskostnadene på et akseptabelt nivå. Gjennom god integrering av arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og teknologi, med tilrettelegging for kontinuerlig forbedring gjennom gode samspills- og kommunikasjonsrutiner bidrar vi til både et godt arbeidsmiljø og økt effektivitet og produktivitet.

Referanseprosjekter

 • SKILLS
 • A-Team
 • RSC2020
 • HPWS.no
 • NAP