Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Ingress

•Endringsprosesser: Vi har god kunnskap om hvordan endrings- og omstillingsprosesser kan gjøres for å oppnå et best mulig resultat, både for virksomheten, det kollektive miljøet og den enkelte medarbeider. Vi vet at endringer kan påvirke arbeidsmiljøet og at prosessen, hvordan man gjør endringen, er viktig for å få til en rettferdig og robust endring. God endringsledelse dreier seg i stor grad om å ivareta mestring og motivasjon i tillegg til å lykkes med det som var målsettingene med endringen– samtidig som den daglige produksjonen opprettholdes.

•Team- og ledelsesutvikling: For å løse mange av virksomhetens oppgaver kreves det ofte tett og gjensidig samarbeid mellom medarbeidere med ulik erfaring, kompetanse og rolle i en virksomheten. Et godt og produktivt teamarbeid må løpende utvikles og tilpasses for å skape verdi i omgivelser preget av endringer og usikkerhet. Ledelsesutvikling handler ikke bare om å utvikle ledere som enkeltpersoner, men også om utvikling av ledelsesprosessene. Ledelsesutvikling må derfor sees på som en del av arbeidsplassens kontinuerlige organisasjonsutviklingsarbeid.

•Partssamarbeid: Vi har spisskompetanse om hvordan vi kan skape et effektivt og produktivt partsamarbeid i virksomheter og bedrifter. Mer spesifikt bygger vår kunnskap på hvordan den norske samarbeidsmodellen viker på arbeidsplassnivået og hvordan tillitsvalgte, ansatte og ledere kan utvide sitt samarbeidsområde slik at virksomheten blir enda mer produktiv ved at man tar i bruk en større del av kompetansen og skaper engasjement og motivasjon gjennom involvering.

•Arbeidsmiljø: Et godt arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for produktivitet og effektivitet. Vi har spisskompetanse på hvilke betingelser og faktorer som skaper et produktivt arbeidsmiljø. For oss er det viktig å koble arbeidsmiljø tett opp mot produksjonen og verdiskapingen i virksomheten og se sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer på ulike nivå. Vi er opptatt av å skape engasjerte medarbeidere i et sosialt miljø med meningsfulle arbeidsoppgaver som gir riktig grad av autonomi og som muliggjør mestring, læring og utvikling. For å få til dette har vi en helhetlig tilnærming der vi bruker og kobler vår kunnskap om hvilke jobbfaktorer som skaper gode jobber (arbeidsinnhold) med kunnskap om hvordan det sosiale systemet og mellommenneskelige relasjoner virker, og kunnskap om hvordan egenskaper ved virksomheten (sosial kapital) spiller inn.

Referanseprosjekter

  • Compact
  • TK-utvikling
  • Evaluering av Læringsløpet i Statens vegvesen
  • HPWS.no
  • A-Team
  • HF-BA
  • Partsamarbeid (Fagforbundet)