Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Politikk i havet

Havrettskonvensjonen av 1994 ga stater rettigheter og ansvar for havets ressurser innenfor deres økonomiske soner, med ytterligere krav om samarbeid om delte utfordringer. Havforsøpling som globalt problem har likevel ikke en global løsning.

Gruppe mennesker

Hva er forvaltningsregimers rolle?

70% av havet er utenfor nasjonal forvaltning, og havets frihet – mare liberum – har til nå vært regel. Det finnes likevel flere eksempler på internasjonale forvaltningsregimer for miljøutfordringer, fra fiskeri til luftforurensing, som er utenfor enhver stats økonomiske sone. Havforsøpling, ofte visualisert med plast, utfordrer nå verdensledere til å samarbeide om et felles regelverk for å forhindre utslipp. Hvordan kan internasjonale regimer være en påvirkningskraft for å endre staters oppførsel og belyse globale problemer som havforsøpling?

Et regime er målrettet mot en spesiell problemstilling, nærmere bestemt det å løse eller forbedre sosioøkonomiske, miljømessige og/eller politiske saksområder som potensielt kan bli et problem for aktører innenfor feltet. Rent have er en slik problemstilling, og FN står nå ovenfor en beslutning om å sette i gang en konferanse for å legge de siste 70% av havet under internasjonal forvaltning gjennom det som blir kalt BBNJ-regimet (Treaty on the Protection of Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction). Hvilken rolle vil dette regimet ha for å kunne redusere effekten av marin forsøpling og stanse den kontinuerlige strømmen av ny.

Hva gjør SINTEF?

SINTEF har sterk internasjonal ekspertise innenfor fagdisiplinen statsvitenskap. Dette fagfeltet handler om teoretisk og praktisk politikk og maktfordelingen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og hvordan institusjoner, praksis og relasjoner utvikler seg til å sammen utgjøre den offentlige forvaltningen av felles ressurser.

Vår ambisjon er å bruke denne kunnskapen til å følge utviklingen av nye regimer og rollene til de involverte aktørene i en tid med store global endringer, både innenfor klima og miljø.