Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Avfall på land

Å rense havet for avfall skaper store praktiske og økonomiske utfordringer. Derfor er visjonen om "null avfall" viktig. Vi må forebygge at avfall oppstår og ikke minst hindre at avfallet når havet. Effektive tiltak og løsninger på land er helt avgjørende for å forhindre påvirkning på havet og stoppe tilførsel av avfall.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hva er problemet?

Skal vi forhindre videre forsøpling av havet, er det behov for både raske aksjoner og langsiktige satsinger. Dette er et globalt problem. Mye forsøpling skjer i andre land, men det er også et stort forbedringspotensial i Norge. Bedrifter må ta større ansvar for sine produkter gjennom hele livssyklusen og utvikle mer bærekraftige verdikjeder. Et produkts livssyklus fra vugge til grav strekker seg ofte over flere næringer og industrier, og involverer aktører i globale markeder. Industri og næringsliv må derfor se på muligheter for effektiv ressursutnyttelse som bygger på samarbeid mellom aktører i verdikjeden.

Hva gjør SINTEF?

Vi bidrar til å øke kunnskapen om mulighetene for industrien til å utvikle effektive metoder og løsninger som forebygger generering av avfall og forhindrer at plast og andre materialer havner i havet.

  • Utvikling av verdikjeder basert på sirkulær tenking og effektiv ressursutnyttelse
  • Forretningsmodeller for økt ressursutnyttelse gjennom utvidet levetid og produkt-tjeneste-systemer
  • Utvikling, produksjon og innkjøp av mer bærekraftige produkter
  • Metoder for effektiv avfallslogistikk gjennom verdikjeden uten lekkasje
  • Policy-utvikling for utvidet produsentansvar (EPR) og returordninger med økonomiske insentiver

Internasjonalt er marin forsøpling et enormt problem, spesielt knyttet til bruk av engangsplast i raskt voksende økonomier som Indonesia og Kina. SINTEF kan bidra med kompetanse for å forhindre lekkasje av avfall til havet gjennom å utvikle løsninger for ansvarlig avfallshåndtering og økt gjenvinning i disse regionene.

 

Våre prosjekter

SFI Circular – Value creation in a green economy

SFI Circular – Value creation in a green economy

Start:

Norway and the EU are prioritising a Circular Economy agenda to deliver the next generation of jobs, growth and investment. Research funds, innovation support, consumer demands and legislative requirements will provide opportunities for those...