Til hovedinnhold

Ved flytendegjøring av naturgass (produksjon av LNG), strømmer gassen gjennom store varmevekslere, der gassen går over til væskeform, mens den avgir varme til et kuldemedium. Dimensjonering og drift av slike anlegg er komplisert, og man er avhengig av erfaringsdata, noe som gjør det krevende å ta hensyn til nye situasjoner. En måte å redusere usikkerheten på, er å utvikle beregningsmodeller som i større grad enn dagens modeller er basert på fysikk. Dette kan også redusere behovet for å bygge store testanlegg.

En slik utvikling kan foregå ved at man studerer viktige strømningsfenomener i laboratoriet, samtidig som man lager modeller som kan beskrive observasjonene fra laboratoriet. Lervågs arbeid har omhandlet det siste. Når man vil regne i detalj på dråper som spretter rundt inne i en varmeveksler, må man kunne ta hensyn til overflatekreftene på dråpene, og en viktig ingrediens er da å kunne regne ut krumningen på overflaten. Som stipendiat ved NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) har Lervåg studert metoder for å gjøre dette på en nøyaktig og robust måte.

Karl Yngve Lervåg er den første av i alt tre PhD-stipendiater som disputerer i rammen av kompetanseprosjektet Enabling Low-Emission LNG Systems, som er støttet av Petromaks-programmet i Norges forskningsråd, og som er et samarbeid mellom SINTEF Energi, NTNU og industripartnerne GDF SUEZ og Statoil. I et tidligere prosjekt, Enabling Production of Remote Gas, ble det laget et laboratorie-oppsett for å studere de dråpene som Karl Yngve Lervåg har regnet på. Lervågs arbeid har gjort det mulig å regne på tilfeller som tidligere var for krevende.

Avhandlingen ble forsvart etter nøyaktig tre års arbeid, og den består av to konferanseartikler og en journalartikkel som er publisert, og i tillegg to journalartikler som er under fagfellevurdering. Som en del av doktorarbeidet har Lervåg hatt et ti måneders opphold i forskningsgruppen til professor John Lowengrub ved Center for the Computational Science of Microstructure ved Universitetet i California i Irvine. Der studerte han nøyaktigheten til metoder som gjør det mulig å regne på flerfasestrømning i komplekse geometrier.

Professor Bernhard Müller ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU var hovedveileder for doktorgradsarbeidet, med sjefforsker Svend Tollak Munkejord ved SINTEF Energi som medveileder. Dr. Lervåg er ansatt som forsker ved avdeling gassteknologi ved SINTEF Energi.

Tekst og foto: sjefforsker Svend Tollak Munkejord

Kontakt:

Karl Yngve Lervåg  


Karl Yngve Lervåg med Institutt for energi- og prosessteknikks PhD-gave.