Til hovedinnhold

Prosjektet er basert på scenarier fram til 2050 og gjør kvantitative analyser av kraftsystemet med særlig vekt på behov for transmisjonsnett. Påvirkning på kraftsystemet fra elektrifisering av transport- og varmesektoren inngår. Videre inngår anbefalinger av hvilke politiske tiltak som er nødvendige for utvikling av transmisjonsnettet og for elektrifisering av transportsektoren.

Foreløpige scenarier for mulig utvikling mot 2050 er vist i nederste figur. Alle scenariene er basert på en vesentlig utbygging av ny fornybar energi i Norden. Den nye fornybare energien er vindkraft i hele Norden, bioenergi i Sverige og Finland, småskala vannkraft i Norge samt litt solkraft sør i regionen. I alle scenariene vil det bli en økt integrering mellom de nordiske landene. I to av scenariene vil det bli vurdert lønnsomme investeringer i økte overføringsforbindelser til land utenfor Norden.

Det finnes allerede identifiserbare prosjekter for nærmere 200 TWh ny fornybar energi i Norden. Mange av prosjektene er på et tidlig stadium og vil kanskje ikke bli realisert.
De gjenspeiler likevel en omfattende interesse for å bygge fornybar energi i Norden, og ca
70 TWh årlig fossil kraftproduksjon bør over tid kunne erstattes med produksjon fri for utslipp av CO2. Det vil i tillegg være mulig å bygge ut ytterligere produksjon. Overskuddet kan eksporteres til Nordens naboland, erstatte noe av produksjonen fra atomkraft eller benyttes i ny kraftkrevende industri. Konsekvenser av ulike transmisjonsforbindelser mellom Norden og andre land analyseres. Bruk av norsk vannkraft for balansering av variabel vind- og solkraft inngår også.

Behovet for transmisjonsnett analyseres i første omgang i marked/nett modellen EMPS (Samkjøringsmodellen). Det vil deretter bli gjort nettanalyser ved hjelp av SAMLAST. TSOene (Transmission System Operators) sitt datasett for Norden benyttes sammen med omfattende datasett for særlig Tyskland, men også for resten Europa.

NORSTRAT scenarier til 2050


Ingeborg Graabak  


NORSTRAT inngår i Nordisk Energiforskning sitt program ”Sustainable Energy System 2050” og prosjektperioden er 2011-2015.      

Prosjektet ledes av SINTEF Energi med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Stockholm Environment Institute (SEI) som partnere. To PhD-studier inngår, ett ved DTU og ett ved SEI/KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige).

Prosjektet har en referansegruppe bestående av: Energi Norge, Enova, Statnett, Fingrid, Energinet.dk, Svenska Kraftnet, Vattenfall, Fortum, Dansk Energi og Vestas.