Til hovedinnhold

Utgangspunktet er blant annet 22. juli-kommisjonens rapport som peker på hva som bør forbedres for å øke beredskapen. Større satsing på ny kunnskap om samfunns-sikkerhet og beredskap vil følge opp
rapporten, og gjøre oss bedre rustet til å møte nye utfordringer og trusler. I tillegg har andre hendelser, som ekstremvær og ras, problemer med telenettet og ulykker til sjøs, vist behov for større forskningsinnsats med et perspektiv på tvers av sektorer. Justis- og Beredskapsdepartementet har i samarbeid med andre departementer foreslått å sette av 20 millioner kroner i 2013 til det nye forskningsprogrammet i regi av Norges forskningsråd.

Gerd Kjølle, seniorforsker ved SINTEF Energi og professor II ved NTNU, er oppnevnt i utvalget i Forskningsrådet som skal utarbeide programplanen for samfunnssikkerhetsprogrammet.

Med samfunnssikkerhet menes samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunns-funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for store påkjenninger. Mandatet for utvalget sier at det nye programmet skal ta opp behov
for kunnskap, forståelse og løsninger for situasjoner som gjelder ulike former for årsaker til katastrofer, som ondsinnede, fiendtlige eller kriminelle handlinger, uhell
og ulykker og naturkatastrofer.

Gerd Kjølle har doktorgrad i pålitelighets-analyse av kraftsystemer. Som forsker ved avdeling Elkraftsystemer har hun lang erfaring fra studier av hva som skjer ved feil i kraftsystemet og hvordan dette påvirker avbrudd for sluttbrukere og samfunnsøkonomiske avbruddskostnader.

De siste årene har hun vært engasjert i forskning knyttet til risiko og sårbarhet i kraftforsyningen og ekstraordinære hendelser som gir omfattende avbrudd (for eksempel stormen Dagmar). Gerd Kjølle har også deltatt i tverrfaglige prosjekter i SAMRISK-programmet og samarbeider med andre forskere i SINTEF og NTNU gjennom ROSS Geminisenter (Risiko- og sårbarhetsstudier).

Elleve forskere fra ulike fag og miljøer er med i programplanutvalget. Utvalget er oppnevnt av Divisjonsstyret for Samfunn og helse. Leder er Tore Bjørgo som er professor ved Politihøgskolen og også tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt. Utvalgets oppgave er å utarbeide et programgrunnlag med den tematiske og faglige innrettingen for et nytt program i et fem års perspektiv. Programmet skal blant annet videreføre det avsluttede programmet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK). Utvalgets arbeid skal være avsluttet innen 1. februar 2013.

Av Mette Kjelstad

Gerd Kjølle  


Seniorforsker Gerd Kjølle
Foto: SINTEF/Gry Karin Stimo


Om ROSS Geminisenter
SINTEF Energi sin avdeling Elkraftsystemer er partner i ROSS sammen med SINTEF Teknologi og Samfunn, avd. Sikkerhet, og fem NTNU-institutter: Produksjons- og kvalitetsteknikk, Industriell økonomi og teknologiledelse, Marin teknikk, Psykologisk institutt og Samfunnsforskning.

Andre samarbeidspartnere innenfor samfunnssikkerhets-området i SINTEF er Byggforsk, NBL (Norges branntekniske laboratorium) og IKT.