Til hovedinnhold

Det nasjonale Smartgridsenteret, hvor SINTEF og NTNU er sentrale partnere, er involvert i flere demoprosjekter hvor smartgrid-teknologi testes ut i fullskala.

Overgangen til et smartere energinett er ikke ukomplisert, og det å kjøre pilot- og demoprosjekter reduserer risikoen for feil-investeringer når strømnettet skal legges om.

– Framtidas energisystem vil ha et større mangfold av enheter koblet til kraftnettet. Det blir en kombinasjon av sentral produksjon og lokal produksjon. Med nye intelligente målere (AMS) vil også kundene bli mer aktive. Ny IKT-infrastruktur muliggjør et mer komplekst samspill, sier Dag Eirik Nordgård, prosjektleder i DeVID.

– Småkraftverk, vindturbiner, el-biler og så videre. Når vi får et stort volum på dette er det krevende å håndtere. Det er noe av utgangspunktet for DeVId. Det er behov for å bygge en kompetansebase som møter utfordringene som framtidas energisystem byr på, og samtidig se på det mulighetsrommet vi beveger oss inn i. 

Smart teknologi i skjærgården
Smart Energi Hvaler er et testområde for smartgrid-løsninger. Nærmere 7 000 smarte målere er installert, og smartgrid-funksjoner kan dermed prøves ut på ekte kunder. Prosjektet tar også sikte på å teste ut lokal kraftproduksjon, for eksempel gjennom solcelleanlegg, som mates inn i nettet.

Det er Fredrikstad Energi AS, forsknings-miljøet NCE Smart Energy Markets og Hvaler kommune som står bak demo-prosjektet.

Resultatene som oppnås gjennom prosjektet vil være svært nyttig når landets 2,5 millioner målere skal byttes ut med AMS-målere innen 2017. AMS-målerne er i stand til å gi kundene oppdatert informasjon, fra time til time, om strømforbruket. Kundene faktureres da for nøyaktig forbruk. Med de nye, moderne målerne blir det også enklere å levere lokal, fornybar energi, som sol og vindkraft, inn i strømnettet.

– En av de store fordelene for Fredrikstad Energi, som nettselskap, med å gjennomføre pilotprosjektet er å vinne erfaringer før AMS-utrullingsprosjektet. Vi får detaljkunnskaper som det ikke er mulig å lese seg til i rapporter. Vi syns det er svært spennende å være i front på dette, sier Vidar Kristoffersen, prosjektleder AMS i Fredrikstad Energi.

Intelligente nett på Innherred
Demo Steinkjer har en bredere tilnærming enn Smart Energi Hvaler. I Steinkjer er for eksempel styring av pumper i Steinkjers vannforsyning, samkjøring av ulike varmesystemer ved skoler og fjernstyring av gatebelysning noe av innholdet i satsningen. I tillegg kommer modernisering og effektivisering av selve nettet.

En transformatorstasjon, 250 nettstasjoner og et produksjonsanlegg er omfattet av prosjektet. 300 AMS målere kom på plass i 2011 og 500 skal installeres i år.

Kundebehov og kundeadferd, utvikling og åpen innovasjon er i fokus i Demo Steinkjer. Det er bl.a. rekruttert et eget kundepanel med 22 familier, som vil være sentrale i dialogen omkring prosjektinnhold og fremdrift.

Datatilsynet er, gjennom Det nasjonale Smartgridsenteret, med som observatør i prosjektet. Dette er viktig for å skape tillit til at personvern og datasikkerhet ivaretas i henhold til gjeldende regelverk. Samtidig er Demo Steinkjer med på å videreutvikle regelverket mot et fremtidig kraftsystem hvor sluttbrukerne settes mye mer i fokus.

– For Nord Trøndelag Elektrisitetsverk er Demo Steinkjer en strategisk satsing, hvor målet er å bidra til utvikling og smartere løsninger. Gjennom ny teknologi og nye forretningsmodeller vil vi bygge et mer fleksibelt og kundevennlig kraftsystem. Dette er en satsing som underbygger NTEs visjon ”Smarte løsninger for et livskraftig Trøndelag”, sier programleder for Demo Steinkjer, Eilert Bjerkan.

Demo Lyse med velferdsteknologi
Demo Lyse tester ut smartgrid kombinert med nettbaserte velferdstjenester i Stavanger-regionen. I og med at Lyse er både energi- og telekomselsskap, har de en unik mulighet til å utnytte denne kombinasjonen i sitt demoprosjekt.

Lyse har 140 000 kunder og omtrent halvparten av dem har allerede fiberforbindelse.  Dette kan gi nettselskapet noen meget interessante nyttetjenester hvor store datamengder og stor overføringshastighet er involvert.

Pilotprosjektet har, i tillegg til å installere 8000 AMS-målere i løpet av 2012, plukket ut 20 personer til  prosjektet Living Lab. Boligene deres har blitt utstyrt med diverse smarthusteknologi, og 15 ulike tjenester, som nå testes ut. Deltakerne består av både friske eldre, eldre med bevegelseshemming, og eldre med lett kognitiv svikt.

Via ipad styrer deltakerne varme og lys i boligen sin, de kan slå på og av TV, styre om gardinene skal være oppe eller trukket for. Og hvis brannalarmen går varsles selvsagt brannvesenet, men samtidig slås komfyr og ovner automatisk av. Via kamera installert i boligen kan alarmsentralen ved brann hente ut bilder for å se om det er folk som oppholder seg i det rommet hvor alarmen gikk.

Flere offentlige etater kan ha direktekontakt med brukere i prosjektet. Det kan være hjemmehjelpere, primærhelsetjenesten, pårørende og andre som trenger kontakt med brukerne.

– Vi ønsker å bruke AMS og Smart Grid for å videreutvikle nettjenester, forbedre arbeids-prosesser, sikre investeringer, optimalisere reinvesteringer og ikke minst bli relevante for kundene, sier Lyses konserndirektør Eirik Gundegjerde.

Prosjektet har fått 10 millioner fra Norges forskningsråd.

Smartgridløft med DeVID
Å kjøre store demonstrasjons- og utviklings-prosjekter kreves innsats fra mange aktører. I desember 2011 fikk DeVID-prosjektet betydelig støtte fra Norges Forskningsråd. DeVID forener forskningsmiljøene og energi-
industrien, da mer enn 30 partnere er aktivt med. Prosjektet legger opp til stor grad av involvering av partnerne gjennom arbeidsgrupper, workshops og den overordnede styringen av prosjektet. Konsortieavtalen er i ferdigstillelsesfasen og prosjektaktiviteten har startet opp.

– Samarbeidet mellom forskningsmiljø, nettselskaper, teknologileverandører, IKT-næring og kraftselskaper er en stor styrke for prosjektet. Det blir en spennende utfordring å få til samspillet innad i prosjektet. Vi er i gang, sier prosjektleder Dag Eirik Nordgård.

DeVID-prosjektet ble initiert gjennom Smartgridssenteret, i samarbeid med Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) og Fredrikstad energi (FEAS), for å samle en del av nødvendige forsknings- og demonstrasjonsaktiviteter i ett større prosjekt. Prosjektaktivitetene gjennomføres i tett samspill med pilotprosjektene Demo Steinkjer og Smart Energi Hvaler, og  hovedmålet er gjennom utvikling, demonstrasjon og verifikasjon å bidra til verdiskaping gjennom kostnadseffektive løsninger og økt produktivitet for nettkunder, nettselskap og leverandørindustri.

Prosjektets totalbudsjett er på ca 38 millioner kroner, fordelt over tre år. Norsk forsknings-råd dekker ca 14 millioner kroner, mens de andre partnerne deltar med ca 24 millioner kroner, hvorav 15 millioner i form av egeninnsats fra partnerne som er med i prosjektet.

Prosjektet er bygd opp rundt seks ulike arbeidspakker, som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til målsettingen ved prosjektet. Den overordnede FoU-utfordringen for prosjektet er å få til et godt samspill mellom ulike del-løsninger innen Smartgrids, både når det gjelder energiinfrastrukturen og forskjellige IKT-løsninger.

Eksempler på tema som behandles i arbeidspakkene er:

  • Utvikle metoder for smartere nettdrift, vedlikehold og fornyelse
  • Utvikle metoder for risikovurderinger i forbindelse med informasjonssikkerhet for AMS
  • Utvikle og teste metoder for etablering og utnyttelse av forbrukerfleksibilitet

Gjennom DeVID og demoene vil kraftbransjen få svar på mange grunnleggende spørsmål relatert til anvendelse av Smartgrids-teknologier

– DeVID er en sammensmelting av flere prosjektideer. Vi lyktes med å få gjennomslag og god oppslutning fra hele bransjen på dette prosjektinitiativet. Nå har vi et bra grunnlag for å komme et godt stykke videre de neste tre årene. Vi vil ikke lykkes med å løse alle problemene, men en god del av dem. Prosjektet vil gi et solid fundament for å jobbe videre med smartgrid i Norge, sier prosjektleder Nordgård.

Av Unni Skoglund

 

Dag Eirik Nordgård  

 


Smartgridsenterets fagansvarlig Kjell Sand og prosjektleder for DeVID, Dag Eirik Nordgård (begge SINTEF Energi) jobber for at landet skal få et mer intelligent og effektivt strømnett.


Les mer på:

 


Pris til Smartgridsenteret
Smartgridsenteret ble tildelt Fremtidsprisen ”Årets innovatør innen energi og/eller IT 2012”.

Det var under Fremtidskonferansen i Halden i mars at Smartgridsenteret, ved Jan Onarheim og Kjell Sand, fikk prisen. Hoved-fokus var Energi og IT. Det er andre året på rad at konferansen arrangeres, og de som står bak har etablert konferansen som en årlig happening.

I juryens begrunnelse heter det at ”Årets prisvinner har gjennom inkluderende jobbing og et smittende engasjementet klart å forene mange fagmiljøer i Norge under en paraply. Gjennom fellesinitiativ som Demo Steinkjer, Smart Energi Hvaler og DeVID-prosjektet har man samlet smartgrid-eliten i Norge og sørget for at forskning, innovasjon og produktutvikling skjer med den samme målsetningen.”

– Senteret har lyktes med å bygge landslaget innen Smart Grid, sier Tor Frydenberg, styreleder i Fremtidskonferansen.

Av Unni Skoglund