Til hovedinnhold

24. november 2011 er det 60 år siden Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) nedsatte interimsstyret som opprettet Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt, EFI. Bakgrunnen for opprettelsen var «De store muligheter vi har i vårt land for å nyttiggjøre oss elektrisitetens mange fordeler», for å sitere elektrifiseringsnemda av 1947.

EFI fikk etter hvert et stort virkeområde, blant annet kraftnettanalyse, produksjonsplanlegging og elkraftteknologi. I 1986 ble EFI en del av SINTEF og i 1996 opprettes Powel Data AS ved at 37 EFI-ansatte følger med til det nye firmaet. Powel er en stor suksess og har i dag over 200 ansatte. I 1998 ble SINTEF Energi og EFI slått sammen, og gassteknologi, forbrenning, CO2-håndtering og effektiv energibruk ble en del av instituttets arbeidsområder.

60-års jubileet er en god anledning til å reflektere over de store utviklingstrekkene i tiden, og ett iøynefallende trekk er internasjonalisering. Norge blir stadig tettere knyttet til Europa hvor utbyggingen av uregulerbar fornybar kraftproduksjon i Europa gir nye utfordringer og muligheter. Parallelt med dette blir aktørene på energiområdet mer internasjonalt orientert.

Leverandørene av teknologi og utstyr til energibransjen er i stor grad globale industriaktører som opererer uavhengig av landegrensene. De etterspør forskningsinstitusjoner i den internasjonale forskningsfronten. I praksis utvikles det en europeisk arbeidsdeling blant forskningsinstitusjonene gjennom en kombinasjon av konkurranse og samarbeid.

Klimaforliket i 2008 ga en kraftig vekst i den norske finansieringen av forskning innen miljøvennlig energi. Dette har styrket Norges satsing på energiområdet hvor bransjen, industrien og forskningsinstitusjonene har kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen flere sentrale områder.

SINTEF Energi vil være en aktiv internasjonal forskningsaktør som bidrar til å styrke energibransjens og industriens posisjon i en globalisert fremtid. Elektrifiseringsnemdas innstilling om at Norge har store muligheter til å nyttiggjøre seg elektrisitetens mange fordeler er fremdeles relevant – og i løpet av 60 år er det bygget spisskompetanse til å gripe nye muligheter, til nytte for det norske samfunnet og for næringslivet.

Inge R. Gran

Adm. direktør Inge R. Gran
Foto: Gry Karin Stimo