Til hovedinnhold

Omleggingen av energisystemet slik at klimaet ikke ødelegges, er en av de største oppgavene verdenssamfunnet står overfor. Vi trenger internasjonale avtaler som regulerer klimagassutslippet. Dette vil ta mange år, men vi må handle nå.

Det skal gjøres gigantiske investeringer på veien til det nye energisystemet. Dette skjer allerede og gir store muligheter for bærekraftig verdiskaping. EU, USA og Kina posisjonerer seg aktivt i dette markedet. Som energistormakt har Norge store muligheter og mye å bidra med.

Energisystemet er komplekst med mange aktører som har ulike roller og interesser. Hvis Norge skal gjøre noe som monner, må aktørene trekke sammen. Det er politisk vilje til dette - men politikerne kan ikke stake ut retningen alene. Alle er tjent med at det utvikles politikk og strategier som tar hensyn til aktørenes interesser og helheten. Sammen kan vi legge grunnlaget for fremtidsrettet verdiskaping og gi vesentlige bidrag til et bærekraftig globalt energisystem.

Samfunnet er tjent med at energiressursene bidrar til stor verdiskaping. Den energi-intensive industrien har en viktig rolle i det norske energisystemet. Norge er med på å redde klimaet ved å produsere energi-intensive produkter fra utslippsfri, fornybar energi. Mens vi venter på internasjonale klimaavtaler, må vi unngå ”karbonlekkasje” ved at konkurransedyktig energiforedlende industri flyttes fordi det er steder i verden hvor klimautslipp koster mindre.

Det norske energisystemet er unikt med sine store mengder regulerbar vannkraft. Et stadig tettere samspill med våre naboland gir fordeler for alle. Samspillet blir enda mer verdifullt etter hvert som det bygges ut mer uregulert fornybar energiproduksjon. Økt innenlands nettkapasitet og nye kabelforbindelser til kontinentet og Storbritannia er avgjørende for å utvikle fremtidens energisystem.

SINTEF Energi jobber med alle deler av energibransjen i Norge og i EU. Vi jobber sammen med bransjen og politiske miljøer for å utvikle gode, helhetlige strategier. Løsningen er ikke å kutte kablene til utlandet eller å legge ned den energiforedlende industrien. Snarere det motsatte.

Samhandling gir store muligheter for norsk verdiskaping til gode for Norge og resten av verden. Det vil alle tjene på.

Inge R. Gran