Til hovedinnhold

NEF Trondheim Gruppe feiret sitt 100-årsjubileum 5. februar. Den tradisjonstro foreningen ble stiftet 3. februar 1911, 7 år før moderforeningen NEF.

Tekst og foto: Harald Danielsen

Lokalforeningen startet sitt liv som en egen gruppe av Trondhjems tekniske forening under navnet T.T.F.’s elektrotekniker gruppe. Den 25. april 1921 ble Elektroteknikergruppen kollektivt innmeldt i NEF, som ble stiftet 13. mai 1918.

I § 1 i ”Love” for TTFs elektroteknikergruppe fra 1911 står å lese at ”Gruppens formaal er at utveksle kundskaper og erfaringer paa elektroteknikens omraade og at vareta standsinteresse”. Fra § 2 pkt. b) kan man videre lese. ”Som medlemmer av gruppen kan kun optaes elektroteknikere, vitenskabsmænd og lærere i elektrotekniske fag samt mænd, som indehar ledende stilling i elektroteknisk bedrift”.  I de første nesten 40 år var det også bare menn blant medlemmene. Sivilingeniør? Solveig Ødegård ble som første kvinne opptatt som medlem i NEF Trondheim Gruppe tidlig på 1950-tallet.

Den første formann i foreningen var professor Ole Sivert Bragstad fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Han var også den første professoren ved Elektroteknisk avdeling på NTH. Siden den gang har foreningen hatt stor nytte av naboskapet til NTH/NTNU. Her må også nevnes at elektroinstribedriften Siemens og EFI/SINTEF Energi i Trondheim har vært viktige støttespillere i foreningens virksomhet.

NEF Trondheim Gruppe er en tradisjonsrik forening som har beholdt møteformen og det sosiale arrangementet etter møtene uten nevneverdig endringer gjennom 100 år. Det kollegiale samværet under og etter møtene har alltid vært tillagt stor vekt. Som hovedregel har det vært avholdt minst ett møte om høsten, julemøte i desember, vintermøte i februar/mars og Årsmøte i mai/juni. På hvert møte skal det alltid være et godt foredrag. Etter møtene er det sosialt samvær med middag. Menyen er i hovedtrekkene den samme som for 100 år siden. Torsk til vår- og høstmøtet, lutefisk (tidligere også ribbe) på julemøtet og laks eller sjøørret på årsmøtet.

Faglige naboskap og utvikling
 Overingeniør Gunnar Schulerud var formann i NEF Trondheim Gruppe i tiden 1954- 1957. I et innlegg om NEF Tronheim Gruppe i Elektroteknisk tidsskrift nr. 13-1958 skriver han blant annet:
 
”Stor nytte og glede har Trondheim Gruppe alltid hatt glede av naboskapet med Høyskolen. Dens elektrotekniske krefter har gjennom alle år sluttet aktivt opp om gruppens virksomhet, og mange er de foredrag som i årenes løp er kommet fra det hold. Dessuten har gruppen jevnlig vært invitert til gjesteforelesninger på Høyskolen ved besøk, ofte av utenlandske eksperter. Slett ikke sjelden har gruppen også selv hatt fremtredende utenlandske gjester som foredragsholdere.; og det må med stolthet noteres at det gjentatte ganger har forekommet at resultatet av spesielle undersøkelser eller arbeider er blitt framlagt første gang etter et foredrag i Trondheim Gruppe”.

Faglige ekskursjoner har vært en del av Trondheim Gruppes virksomhet opp gjennom årene, og mange kraftanlegg er besøkt. I 2005 var det fagmøte på Hitra i samarbeid med Statkraft. Temaet var vindkraft med omvisning og orienteringer knyttet til den nye vindkraftparken.

Teknisk Møte i regi av Trondheim Gruppe
Samarbeidet med undervisning- og forskningsmiljøet i Trondheim har gitt gode muligheter for Tronheim Gruppe til å være med i den faglige utviklingen på fremste front. For å utnytte dette i større grad tok Trondheim Gruppe i 1969 initiativet til arrangement av ”Teknisk møte” hvor fagfolk blir invitert til å bidra med skritlige innlegg knyttet til spesielle tema som samles i en konferanserapport. NEF Teknisk Møte arrangeres ca. hvet tredje år. Møtene har bred oppslutning fra elkrafttekniske og energitekniske fagmiljø og samler mellom 100 og 200 deltakere. NEF Teknisk Møte 2011 ble arrangert 24. -25. mars og hovedtema var ”Fremtiden er elektrisk”, og samlet 200 deltakere og 50 rapporter ble presentert.

Studentmøter og NEFs hederspris
Det er tradisjon at NEFs pris for beste hovedoppgave deles ut til studenter ved elkraftstudiet på NTNU, og den første hedersprisen ble delt ut i 1992. Nytt av året er at også studenter fra Høyskolen i Sør-Trøndelag (HiST) kan få NEFs pris. Prisen gis nå til beste student på elkraftstudiet, og det er ikke bare kvaliteten på masteroppgaven/bacheloroppgaven som teller i vurderingen, men helhetsinntrykket av studentens prestasjoner.

Det er også blitt tradisjon at dette studentmøtet med prisutdelingen arrangeres hos SINTEF Energi AS på Gløshaugen i Trondheim. Elkraftstudenter og medlemmer inviteres til møtet. NEFs pris gikk i år som i fjor til to jenter; Anne Synnøve Løfshus fra HiST og Idunn Gangaune Finnanger fra NTNU.

Idunn Gangaune Finnanger (t v) fra NTNU og Anne Synnøve Løfshus fra HiST sammen med Terje Rønningen.

100- års jubileumsfest
Den 3. februar 2011 feiret NEF Trondheim Gruppe sitt 100-års jubileum i Frimurerlogen i Trondheim. Omlag 100 medlemmer og ledsagere deltok på jubilumsfesten. Toastmaster var Trond Toftevaag. Blant flere som holdt tale var presidenten i NEF, Terje Rønningen og generalselretær i NEF, Knut Herstad. I jubileumsåret er Terje Rønningen også formann i Trondheim Gruppe.

Ett gjennomgående poeng var det med å holde på tradisjonene. De bidrar til å holde medlemmene sammen. En annen måte å si det på er at tradisjonene binder nåtid og fremtid med historien. Leif Thore Larssen hadde diktet ”100-årssang”, som ble gjennomsunget med stor entusiasme. I programmet var også innlagt overrekkelse av hedersmerket ”Det lenkede lyn”. Den verdige mottaker var da også Leif Thore Larssen som fikk dette for mangeårig og entusiasisk innsats for NEF Tronheim Gruppe. Terje Røninngen stod for overrekkelsen. På jubileumsfesten var det også to fra Trondheim Gruppe som tidligere har fått hederstegnet; Hans Håkon Faanes og Tor Inge Johansen.

 

Lokale underholdningskrefter har blitt et varemerke fra NEF Trondheim Gruppe. F v: Olve Mogstad, Jørn Heggset, Jørgen Hals og Trond Toftevaag. Foto: Mette K. Høiseth

NEF Norsk Elektroteknisk Forening
NEF er en landsomfattende forening som opprinnelig samlet fagfolkene innen det elektrotekniske fagområdet, men som i dag har til formål å fremme erfaringsutveksling og debatt innen både elkraftteknikk, energi og miljø, elektroteknikk, energikilder for omforming til elektrisitet, kraftgenerering, overføring og distribusjon, sluttbruk og elektrisk installasjon.

Norsk Elektroteknisk Forening ble stiftet i Oslo 13. mai 1918 av professor Jens Bache Wiig, direktør Carsten Bruun og kraftverksdirektør Johan Collett Holst. Tidligere var det dannet en lokal forening i Trondheim i 1911. Etter innlemmelsen i NEF i 1921 fikk den navnet NEF Trondheim Gruppe.

Norsk Elektroteknisk Forening eier fagtidsskriftet Energiteknikk (tidligere Elektro) som utgis av samarbeidspartneren ElektroMedia AS. Foreningen er i dag organisert i 6 lokale grupper og et nasjonalt fellesstyre med generalsekretariat. President i fellesstyret er Terje Rønningen og Knut Herstad er Generalsekretær.

Det lenkede lyn
Hederstegnet ”Det lenkede lyn” ble innstiftet av NEF i 1930. I §1 av statuttene for ”Det lenkede lyn” heter det: Hederstegnet er innstiftet for å belønne medlemmer av foreningen, som på en fremragende måte har skjøttet tildelte verv, eller på en annen måte har gjort seg fortjent av foreningen. Hederstegnet er av sølv og har form av et gyllent lyn mellom to kuler. Siden 1931 har en 38 medlemmer mottatt hederstegnet. Leif Thore Larssen fra NEF Trondheim Gruppe er til nå den siste som har fått hederstegnet. Det ble overrakt ham av presidenten i NEF, Terje Rønningen, under jubileumsfeiringen for NEF Trondheim Gruppe den 3. februar i år. I desember 2010 mottok også tidligere generalsekretær i NEF, Per Lund Mathisen, hederstegnet for sin innsats.

Leif Thore Larsen fikk hederstegnet av president i NEF, Terje Rønningen og generalsekretær Knut Herstad.Ekskursjon på Hitra i 2005. Temaet var vindkraft med omvisning og orienteringer knyttet til den nye vindkraftparken.

Se NEF sine websider