Til hovedinnhold

 
Tekst: forsker Hanne Sæle

Registrerte klimaendringer har ført til økende fokus på energibruk, blant annet gjennom EU sitt krav om 20 prosent reduksjon av EUs energibruk innen 2020, i forhold til det en normal utvikling av energibruket skulle tilsi. Kulden som har vært i november i år, med dertil høye strømpriser, har også medført økt fokus på strømforbruk og behovet for energieffektivisering.

Forskningsprosjektet ”Kunnskap om el.spesifikt forbruk” skal bidra til å øke kunnskapen om elektrisk forbruk for ulike kundetyper som for eksempel husholdningskunder og næringskunder (kontorbygg). Dette inkluderer både totalt elektrisk forbruk for ulike kundetyper og for ulike elektriske apparater (formålsfordelt).

Måle totalbruken
Det forventes nå at fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) skal være implementert innen 1.januar 2018. Fullskala AMS i Norge vil kunne bidra med et viktig datagrunnlag for økt kunnskap om elektrisk forbruk, men dette krever at dataene benyttes til mer enn kun måling og avregning.

Måling av totalt elektrisk forbruk for en kunde, kombinert med måling av forbruket til ulike elektriske apparater (formålsfordelt) og analyse av disse måledataene, vil gi økt kunnskap om elektrisitetsforbruket. Dette kan for eksempel være kunnskap om hvordan forbruket påvirkes av utetemperatur, fremtidig utvikling av forbruk til elektriske apparater og av menneskelig atferd, kunnskap om hvilken type elektrisk forbruk som kan endres, samt ulike kunders bidrag til sammenlagret maksimaleffekt. Dette er informasjon som også kan benyttes for å oppnå en optimal utvikling av det norske kraftsystemet.

Formålsfordelt forbruk
I EU-prosjektet ”REMODECE” (2006-2008) deltok SINTEF Energi blant annet med gjennomføring av formålsfordelte målinger og analyse av data for å beregne forbruket til ulike elektriske apparater/formål for ulike husholdningskunder i Europa. Innen den norske aktiviteten av prosjektet ble formålsfordelt forbruk målt hos 100 husholdningskunder i perioder på to uker. Målingene ble analysert ved bruk av programvaren USELOAD.

Prosjektet ”Kunnskap om el.spesifikt forbruk” bygger videre på data, resultater og erfaringer fra REMODECE-prosjektet. I tillegg skal dagens prosjekt kombinere målinger av elektrisk forbruk til enkeltbelastninger med timemålinger av totalt elektrisk forbruk hos samme kunde.
Målinger av formålsfordelt elektrisk forbruk skal derfor gjennomføres blant husholdningskunder som allerede har eller har mulighet for timemåling av totalforbruket sitt.

Måleperioden for måling av totalt forbruk og formålsfordelt forbruk skal være sammenfallende. Formålsfordelt forbruk registreres i en periode på fire uker, mens totalforbruket registreres i ett år.

Basert på tilgjengelige måledata skal det i prosjektet etableres matematiske og statistiske metoder for å kunne beregne totalt elektrisk forbruk med utgangspunkt i måling av formålsfordelt forbruk (bottom-up) og motsatt; elektrisk forbruk for enkeltbelastninger skal kunne beregnes med utgangspunkt i måling av totalt elektrisk forbruk (top-down).

Spørreundersøkelse
For ytterligere å øke analysemulighetene knyttet til måledataene, blir det gjennomført en spørreundersøkelse blant kundene hvor måling av strømforbruk gjennomføres. Prosjektet får da informasjon om boligtype og antall familiemedlemmer. Dataene vil være viktig i forbindelse med segmentering av målingene i analysearbeidet. Dette kan gjøre det mulig å få enda mer kunnskap om ulike typer husholdninger, og det kan gi grunnlag for å kunne gjennomføre mer målrettede tiltak for reduksjon av energiforbruket og å kunne tilby mer detaljert forbruksinformasjon til kundene.

Foreløpige resultater
De første målingene i prosjektet ble gjennomført i samarbeid med FosenKraft våren 2010. En første analyse av måledata fra disse husholdningskundene er gjennomført, og figuren viser døgnforbruket for en gjennomsnittskunde.

Vi ser at romoppvarming utgjør en stor andel av det totale strømforbruket og at belysning hovedsakelig benyttes på ettermiddagen (maksimalbelastning på belysning er i time 23). Det er kun mindre endringer i strømforbruk relatert til oppvarming av varmtvann og for kategorien ”Annet”.

I ”Annet”-kategorien inngår ulike typer elektriske apparater som ikke er relatert til oppvarming og belysning som vaskemaskin, komfyr, PC, TV, tørketrommel. Mer detaljerte analyser vil bli gjennomført etter hvert som prosjektet får flere data tilgjengelig.

Totalforbruket for denne gjennomsnittskunden varierer over døgnet, med en maksimalbelastning på 2,7 kWh/h i time 21. I time 8 inntreffer en formiddagstopp på 2,2 kWh/h. Det laveste forbruket er i time 5.

Typisk strømforbruk basert på målinger gjennomført hos husholdningskunder tilknyttet FosenKraft

Målingene er gjennomført blant kunder i enebolig, med gjennomsnittlig 3,7 personer per boenhet. Gjennomsnittlig byggeår for boligene er 1985. Boarealet varierer fra 108 m2 til 350 m2, med et gjennomsnitt på 176 m2.

 

 

 

Kontakt:
Hanne Sæle

 

Nettselskaper ta kontakt

Interesserte nettselskap som ønsker å bidra med husholdningskunder som har mulighet for timemåling av forbruket sitt, bes å ta kontakt med Hanne Sæle ved SINTEF Energi AS.