Til hovedinnhold


Tekst: Christina Benjaminsen

En tidlig morgen i september sitter seks kvinner og elleve menn i diskusjon rundt et konferansebord på rom 007 på Raddison Blue på Hell utenfor Trondheim. Idéer, ulike synsvinkler og erfaringer utveksles i høyt tempo. De er forskere og representanter for ulike norske industriaktører, Forskningsrådet og Enova – og alle har de et gedigent sparebluss fremst i pannebrasken. Hodene bak ”Energi 21” – ekspertgruppa som skal legge strategien for energiøkonomisering i industri-Norge og politikernes faglige klippe. Nå er de samlet til workshop.

Jakter muligheter – og mangler
På den grå veggen lyser tall og grafer fra en videoprosjektør imot oss. Tallene er klare i sin tale: Om klima-målene til IEA, det internasjonale energibyrået, skal nås innen 2050, vil energiøkonomisering bli en av de viktigste bidragsyterne.  I overkant av en tredjepart av utslippsreduksjonene skal skje gjennom smartere energibruk – dobbelt så mye som fornybar energi skal bidra med. Det betyr at industrien må bidra med en betydelig pott i enøk-gryta. Ekspertgruppa som sitter rundt bordet skal analysere muligheter og mangler – og deretter legge en nasjonal strategi som skal virke både på kort og lang sikt. Mandatet er å finne nødvendige og ikke minst realistiske tiltak for å nå målet. 1. desember skal de levere sine anbefalinger til Olje- og Energidepartementet.

Lønnsomme klimamål
Rundt bordet sitter tre representanter fra SINTEF Energi: Petter Nekså, Grethe Tangen og Anne Karin Hemmingsen. Sistnevnte leder arbeidsgruppa for kjemisk industri:

–Den gode nyheten er at det allerede finnes teknologiske løsninger som kan tas i bruk og gi resultater raskt. Den dårlige er at forskningsmidlene som bevilges er for små, og det er dette vi skal jobbe med i Energi 21 - sier Hemmingsen.

Hun har et hovedbudskap til politikerne: At energiøkonomisering handler mer enn om å redusere klimautslipp: det ligger et stort verdiskapingspotensial i å redusere energiforbruket i industrien. Om vi klarer målet om å spare 20 prosent energi innen 2020, og samtidig bruker den frigjorte energien til ny produksjon, snakker vi om store summer.

Hemmingsen får støtte av Are Magne Kregnes i SIEMENS, som er leder det overordnede arbeidet med energiøkonomisering i Energi 21.

–Foreløpige beregninger viser at det er mulig å spare opp til 20-24 TWH gjennom å ta i bruk ny kunnskap, og nye løsninger - i tillegg til eksisterende teknologi. Dette vil gi milliardinntekter om vi klarer å bruke inntektene til ny produksjon, sier han.

Fire hovedområder
Gruppa som jobber med energi-økonomisering har delt inn arbeidet i fire områder: Det ene er optimalisering av produksjonsprosesser, det andre er mer og bedre utnyttelse av spillvarme fra industrien; En av utfordringene er å benytte større deler av lavtemperatur spillvarme til oppvarming, i stedet for å lage strøm av den. Gruppa jobber også med systemer for styring og optimalisering - som går ut på å prioritere forbruket på smartere måter, eksempelvis å dreie det til tidspunkter hvor prisen er lav. 
-Styring og optimalisering er et område hvor vi i Norge henger etter andre deler av verden, som et resultat av at vi ikke har hatt energimangel til forskjell fra Europa, så her har vi mye og hente.  Det siste, men svært viktige området er generell kompetanseøkning innen enøk, sier Kregnes.

At det vil lønne seg å satse på enøk i industrien, er det liten tvil om: Ifølge tall fra SSB er industriens kraftpris nesten doblet på ti år. Derfor er Kregnes svært fornøyd med at aktørene fra kraftkrevende industrien er med på denne kunnskapsdugnaden.

-Vi merker at både metall- og kjemisk industri har sterkt eierskap til arbeidet som nå skjer. For disse aktørene er energi en viktig råvare, og de har mye å hente på å delta.
Våren 2011 skal politikerne legge fram sin nasjonale strategi for energisparing på bakgrunn av konklusjonene våre. Det er klart at det inspirerer, sier Kregnes.

Så løses forsamlingen opp, og gruppene går hver til sitt. Det er tid for idé-utvikling i praksis: Tre timers intenst workshop-arbeid med tusj og blokk skal resultere i strategiens grunnmur.

Energiøkonomisering handler om mer enn å redusere klimautslipp. Det ligger et stort verdiskapingspotensial i å redusere energiforbruket i industrien. Fra SINTEF Energi deltar Petter Nekså, Grethe Tangen og Anne Karin Hemmingsen i ekspertgruppa.
Foto: Harald Danielsen 

 

Kontakt: