Til hovedinnhold
Krafttak for Europa
Relaterte tema

Publisert 1. desember 2010

EU har en stor jobb å gjøre både for å sikre framtidig energiforsyning og for å nå sine miljømål. Kommisjonen har valgt en tosidig strategi. Dels å samarbeide med industrien, dels å engasjere Europa fremste forskningsinstitusjoner.

Tekst: Albert H. Collett

- Det er en fjær i hatten at Norge overhodet er invitert med. Sverige er der for eksempel ikke. Dernest er det en ekstra fjær i hatten at vi ble Norges representant, fastslår forskningssjef Petter Støa i SINTEF Energi. Han viser til SINTEFs suksess i Europa og store kompetansebredde innen energiområdet som forklaring. Forskningslaget EU har utfordret heter European Energy Research Alliance, EERA, og hadde kick-off for de første programmene i Madrid i sommer. I eksekutivkomiteen sitter toppsjefene for de 15 deltakende institusjonene.

Smartnett
EERA arbeider på en rekke felt. SINTEF deltar på blant annet vindkraft, CO2-fangst og -lagring, og smart grids. Smart grids er det smarte strømnettet som dels skal gjøre energibruken mer intelligent, dels mer effektiv.

- Smart grids handler på den ene siden om distribusjon, med integrering av sluttbrukere, smarte hjem, plug-in hybrider, måling og avregning, og integrering av småskala energi.
På den andre siden handler det om transmisjon, der Norge er i en unik posisjon til å hjelpe Europa med å balansere vindkraften.

Lite forstått
- Bortsett fra enkelte medlemmer i EU-kommisjonen og en del tyske akademikere har svært få tatt inn over seg hvor viktig norsk vannkraft kan bli for europeisk kraftforsyning. Her må også norske myndigheter bidra og si fra gjennom sine kanaler. Hvis vi koordinerer oss godt, er det mulig å bli hørt, påpeker Petter Støa.

Besøkelsestiden synes perfekt i en situasjon der EU arbeider målbevisst for å frigjøre seg fra avhengigheten av til dels usikre olje- og gassleverandører i Midt-Østen og Øst-Europa.
En del av satsingen handler om fornybar energi, blant annet fra vindkraft. Dess mer vindkraft, dess viktigere blir spørsmålet om hvor strømmen skal komme fra når vinden ikke blåser. Ekstra topper i forbruket forsterker behovet, eksempelvis den toppen som vil komme når stadig større deler av Europas bilpark kommer hjem og blir satt på lading. Dette aktualiserer sterkt behovet for overføringskapasitet mellom Norge og resten av Europa.

Sherpa
Petter Støa har fått i oppdrag å være “sherpa” for konsernsjef Unni Steinsmo.
- Alle vet at toppsjefene har mye å gjøre. Derfor har hver av dem sin sherpa, som skal forberede saker for eksekutivkomiteen, informere nasjonale aktører, og påse at vi blir med når det kommer initiativ fra annet hold i EERA. Som nasjonal representant skal SINTEF også være proaktiv og ta egne initiativ, for eksempel overfor norsk industri, forklarer Støa på telefon fra et svært så passende sted til sherpa å være: Nepal.

Kinderegg
Dannelsen av EERA og industrisøsteren European Industrial Initiatives (EII) er konkrete verktøy for realisering av EUs SET-Plan: Strategic Energy Technology Plan. Planen skal oppfylle EUs energi- og miljømål, men er samtidig sterkt knyttet til en felles erkjennelse av at EU må satse på verdiskaping i den globale konkurransen med blant andre USA, Kina og India.

I så måte er energi et kinderegg for å komme ut av den økonomiske krisa. Kommisjonen slår fast at Europa må jobbe sammen. Dels må EU sette av forskningsmidler, dels må en få til bedre koordinering av de nasjonale midlene.

- EU kaller dette et “R and D and D project”. Det skal ikke bare handle om research and development, forskning og utvikling, men også om demonstrasjon, forteller Støa. En sentral funksjon for EERA blir å lage fellesprogram for å unngå dobbeltarbeid, og slik at det forskere fra flere land finner ut hver for seg blir en effektiv helhet.

Nasjonalt senter
Et av Norges viktigste bidrag i EERA blir opprettelsen av det nasjonale Smart Grid-senteret på Gløshaugen, et samarbeid mellom NTNU/SINTEF og flere industripartnere.

- Erfaring viser at slike senter skaper oppmerksomhet og oppslutning, konstaterer Støa. Senteret vil gjøre det lettere for Norge å bringe egen kunnskap til torgs, og vil samtidig lette realiseringen av den nasjonale visjonen fra Energi 21 om å gå fra nasjonal balanse til grønn leveranse.  

Kontakt:
Petter Støa

Et av Norges viktigste bidrag i EERA blir opprettelsen av det nasjonale Smart Grid-senteret på Gløshaugen. SINTEF er norsk representant i EERA ved forskningssjef Petter Støa.
Foto: Jens Hetland