Til hovedinnhold

Tekst: Anne-Lise Aakervik

 


NOWITECH er et av åtte senter opprettet av Norges Forskningsråd med formål å forske på miljøvennlig energi.  Tema for NOWITECH er offshore vindkraftteknologi. Budsjettet er 320 millioner kroner over åtte år fordelt mellom forskningspartnerne SINTEF, NTNU og IFE.  John Olav Giæver Tande (bildet), seniorforsker ved SINTEF Energi og senterleder for NOWITECH, er svært fornøyd med utviklingen.
– Vi samarbeider med NORCOWE og har sammen med dem fått bevilget midler fra Forskningsrådet til etablering av en flytende testturbin. Dette betyr et løft for vår forskning. Vi utgjør sammen med NORCOWE en kraftfull nasjonal forskningssatsning på offshore vindkraft.

NOWITECHs visjon er å være internasjonalt ledende. Arbeidet er fokusert på tekniske utfordringer, som utvikling av beregningsverktøy for design og analyse av offshore vindkraftverk, nye blader og generatorløsninger, understell, nettilkobling, systemintegrasjon, og mer effektivt drift og vedlikehold. Kompetansebygging og utdanning utgjør en viktig del av senteret. 14 PhD og post doc-studenter er allerede i gang som del av NOWITECH, og 12 til er nylig utlyst.

Industrisamarbeid
– I NOWITECH har vi med oss 16 industripartnere. Disse er alle viktige for oss. De største bidragsyterne er Statkraft, Vestas, GE, Statoil og EDF.  Målet er gjennom anvendt forskning og utdanning å bidra til industriell verdiskapning og kostnadseffektive offshore vindparker.

Tande påpeker at FoU ved senteret ikke er nok: - For å etablere en sterk norsk næring knyttet til offshore vindkraft må det også satses tungt på mer industrielt rettede utviklingsløp, og industrien må få rammevilkår på linje med hva de har i andre land. Et konkret tiltak kan være etablering av et større norsk program for test og demonstrasjon av offshore vindkraftteknologi. Finansiering av testturbinen fra Norges Forskningsråd kan i denne sammenheng sees på som et første viktig steg. Vi vil bruke denne til evaluering av våre beregningsverktøy, test av alternative kontrollsystem og andre forsøk.
 
Testturbin
Testturbinen vil være omlag 200 kW. Denne skal være en plattform for forskning, uten de bindinger som ligger i et kommersielt prosjekt. Turbinen vil være stor nok til å gi overførbare resultat, samtidig som det vil være relativt rimelig å skifte komponenter og gjennomføre forsøk.

– NOWITECH vil gi fortløpende resultat i form av ny kunnskap, metoder, modeller og høyt kvalifisert personell som kan benyttes i industrien. Vi ønsker at offshore vindkraft skal komme til anvendelse i stor skala som et effektivt klimatiltak og bidra til industriell verdiskaping.

Må satse tungt
Offshore vindkraft er i en tidlig fase. Det er stort potensial for å forbedre teknologien og få ned kostnaden. Norsk industri og forskningsmiljø har allerede oppnådd oppsiktsvekkende resultater.

Gode eksempler er Hywind som er verdens første flytende vindturbin i full skala, ChapDrives utvikling av hydraulisk kraftoverføring for vindkraftverk, SmartMotors innovative generator design og Nexans dynamiske kabel. SINTEF Energi har vært involvert i alle disse prosjektene.

– De fortrinn vi har, basert på erfaringer fra offshore olje og gass, kan imidlertid fort bli spist opp. Vi kan derfor ikke hvile på laurbærene, men må satse målrettet og tungt, påpeker Tande.

Stort potensial
Potensialet for norske leveranser til det internasjonale markedet er stort. Dette gjelder både som utbyggere av vindparker og leverandører av varer og tjenester. Markedet fram til 2020 i Europa alene er anslagsvis 750 milliarder norske kroner. Dette vil i hovedsak utgjøres av bunnfaste turbiner. Flytende turbiner ligger lenger fram i tid med stor utbygging forventet etter 2020.

Norge har mye å bidra med innen både flytende og bunnfaste løsninger. Utfordringen er å få ned kostnaden og å oppnå større industriell verdiskaping. Her har NOWITECH og SINTEF Energi en viktig rolle. Det er fremtid i offshore vindkraft.

Fakta:

NOWITECH og NORCOWE er opprettet som del av Forskningsrådets FME-ordning i 2009.

  • NOWITECH – Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology, ledes av SINTEF Energi i Trondheim
  • NORCOWE – Norwegian Centre on Offshore Wind Energy, ledes av CMR i Bergen

FME – Forskningssenter på Miljøvennlig Energi. Formålet med FME-ordningen er å etablere tidsbegrensede forsknings­sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energiområdet.

Et FME skal heve kvaliteten av norsk forskning og fremskaffe anvendbar kunnskap og løsninger innen temaområdet. Forskningssentre har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler som Forskningsrådet har.

 

 

 

 

 

John Olav Giæver Tande  

Foto: Thor Nielsen