Til hovedinnhold

Første runde av nasjonale og regionale workshops i WINDSPEED-prosjektet ble arrangert i tidsrommet 27. mars til 5. mai. Den norske workshopen ble arrangert hos SINTEF i Oslo den 30. april.

Arbeidsmøtene rettet oppmerksomheten mot aktuelle nøkkelspørsmål og utfordringer i den politiske debatten om utviklingen av offshore vindkraft.

Beslutningsstøtteverktøy
WINDSPEED-prosjektet vil engasjere interessenter i utforming og bruk av et GIS-basert beslutningsstøtteverktøy (Decision Support System, forkortet DSS) som skal utvikles i prosjektet. Dette verktøyet skal bli benyttet som beslutningsstøtte for lokalisering av offshore vindparker, hensyntatt kostnader, miljøvirkninger og annen bruk av havområdene.

Målet med arrangementene var å skape en interaktiv dialog med eksperter og interessenter på design og funksjonalitet av DSS-verktøyet.

Bred deltakelse
Blant foredragsholderne i Oslo var assisterende direktør Ove Flataker fra Olje-og energidepartementet. Han snakket om muligheter for offshore vindkraft i Norge. Kjartan Hauglum fra Statnett presenterte utsiktene for offshore nett i Nordsjøen.

Andre deltakende bedrifter/organisasjoner var NVE, EBL, Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norges forskningsråd, Zero, Norwea, StatoilHydro og Vestavind.

Vind viktig bidrag
Bruk av offshore vindenergi kan i betydelig grad bidra til å øke andelen av fornybar energi i Europas energimiks. Men konkurrerende bruk av havet, kostnader, nettintegrasjon og andre barrierer er viktige utfordringer i utviklingen av offshore vindkraft.

Utvikle veikart
WINDSPEED-prosjektet som er finansiert av Intelligent Energy Europe (2008-2011) har som mål å hjelpe til å overvinne disse hindringene ved å utvikle et veikart som definerer et realistisk mål og en utvikling av veien fram til 2030 for offshore vindkraft i den sentrale og sørlige Nordsjøen (Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia).

Veikartet vil også identifisere barrierer og mulig overskudd i det nord-europeiske elnettet sammen med politiske anbefalinger for hvordan å takle disse.

Ny runde i 2010
Etter at en foreløpig versjon av DSS-verktøyet er utviklet, vil den andre runden med seminarer bli arrangert i 2010. Der kan deltakerne komme med kritiske kommentarer på verktøyet før den endelige versjonen blir laget. I denne runden vil man også diskutere utformingen av veikartet for offshore vind i Nordsjøen frem mot 2030.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth  


Kontakt:

Forsker Magnus Korpås fra SINTEF Energiforskning er prosjektleder for SINTEF-delen i WINDSPEED-prosjektet. Han var ansvarlig for workshopen i Oslo og i foredraget snakket han om nettutfordringer knyttet til offshore vind. Foto: privat