Til hovedinnhold

Mandag 22. juni møttes ”spillerne på landslaget for CO2-håndtering” til sin første samling i Trondheim. – Målet er at vi på sikt skal bidra til å halvere kostnadene for fangst, transport og geologisk lagring av CO2, sier SINTEFs direktør for klimateknologi, Nils A. Røkke.

400 millioner forskningskroner stilles nå til disposisjon for CO2-ekspertene som møtes til kickoff-møte i Trondheim mandag 22. juni og tirsdag 23. juni.

Nasjonale forskningssentre
I fellesskap har regjeringen, Norges forskningsråd og industrien gått sammen om et kjempeløft for grønn energiforskning ved å etablere åtte nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Sammen skal myndigheter og næringsliv bruke to milliarder kroner på forskning ved sentrene de neste åtte årene.

Statsminister Jens Stoltenberg hilste via video, da eksperter på CO2-håndtering møttes til åpningen av sitt nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi. Foran lerretet står fra venstre senterets leder, Nils A. Røkke som er direktør for klimateknologi i SINTEF, adm. direktør Sverre Aam i SINTEF Energiforskning AS, rektor Torbjørn Digernes ved NTNU og seniorforsker Mona J. Mølnvik, SINTEF Energiforskning.

Storsenter ledes fra Trondheim
Det største av FME-sentrene, målt i kroner og øre, skal utvikle teknologi for CO2-håndtering (Carbon Capture and Storage – CCS – på engelsk) og har SINTEF som vertsinstitusjon, med NTNU som strategisk partner.

Senteret har fått navnet ”BIGCCS Centre – International CCS Research Centre” – og en pengesekk på 400 millioner offentlige og private kroner å rutte med de neste åtte årene.

Støttespillere fra industrien
Omfanget på satsingen ble klarlagt nylig gjennom forhandlinger med norske og utenlandske industriselskaper som går inn som finansielle støttespillere i senteret sammen med norske myndigheter.

På kickoff-møtet i Trondheim er disse på plass, sammen med representanter for norske og utenlandske forskningsmiljø som skal gjøre det vitenskapelige arbeidet. 

Global aktør
– Vi blir en global aktør på dette feltet. I senteret har vi med forskningsmiljøer fra England, Danmark, Tyskland og USA, og vi er i ferd med å etablere et samarbeid med C02-håndteringsinstituttet som den australske regjeringen har etablert, opplyser Nils A. Røkke, direktør for klimateknologi i SINTEF og leder for BIGCCS senteret.
 
Også offshore-plattformer og prosessindustri
I tillegg til å forske fram ny og effektiv teknologi som skal håndtere CO2-utslippene fra kull- og gasskraftverk, skal senteret også utvikle løsninger for CO2-fangst fra oljeplattformer og fra prosessindustrien.

Begge deler er nytt i forhold til eksisterende forskningsprogrammer på CO2-håndtering, ifølge Røkke.

Spår storstilt rensing rundt 2020
SINTEFs klimadirektør jobber ut fra en visjon om at prisen på CO2-kvoter over tid skal stige så mye og kostnadene for CO2-håndtering gå så mye ned, at de to kurvene etter hvert vil møtes.

Den dagen dette skjer, vil det altså være like lønnsomt å bygge anlegg for CO2-håndtering som å kjøpe kvoter.

– Når vi er kommet så langt som til 2020, tror jeg kvoteprisen og rensekostnaden vil være så nær hverandre at vi får en storstilt utbygging av CO2-håndteringsanlegg i Europa. EU har i alle fall erklært at det skal være slutt på gratiskvoter innen den tid, og at alle kvotene da skal ut på auksjon, sier Røkke.

Kostnadshalvering er målet
SINTEF og NTNU er sammen Europas største aktører innen forskning på CO2-håndtering.

Røkke opplyser at en halvering av de samlede håndteringskostnadene er det langsiktige målet for alt de to institusjonene gjør på denne fronten.

– Kvoteprisen i EU-området ligger i dag rundt 25 euro per tonn CO2. Med dagens renseteknologi koster det fra tre til fem ganger så mye å fjerne ett tonn CO2. Det kan bli i tøffeste laget å bidra til en halvering av rensekostnadene alt i løpet av den åtteårige bevilgningsperioden til det nasjonale senteret vårt. Men at senteret skal klare å legge grunnlaget for kostnadsreduksjoner som monner, det er vi helt sikre på, sier klimadirektør Nils A. Røkke.


 

 

 

Tekst og foto: Svein Tønseth, SINTEF Media  


Kontakt:
Nils Anders Røkke

Disse er med på å finansiere senteret sammen med norske myndigheter:

 • Aker Solutions
 • ConocoPhillips Norge
 • Det Norske Veritas
 • Gassco
 • Hydro ASA
 • Shell (Norge og Nederland)
 • Statkraft SF
 • StatoilHydro
 • TOTAL E&P Norge AS (Norge og Frankrike)

Disse forskningsmiljøene deltar:

Institutter:

 • SINTEF Energiforskning 
 • SINTEF Petroleumsforskning
 • SINTEF Materialer og Kjemi 
 • British Geological Survey (Storbritannia)
 • CICERO
 • DLR - Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyskland)
 • Geological Survey of Denmark and Greenland - GEUS (Danmark)
 • NGU - Norges geologiske undersøkelse
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • RFF (Washington DC, USA)
 • Sandia National Laboratories (California, USA)

Universiteter:

 • NTNU
 • TU München (Tyskland)
 • Universitetet i Oslo