Til hovedinnhold

OiDG, som står for optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon, er et nystartet KMB-prosjekt (kompetanseprosjekt med brukermedvirkning) som er et av resultatene av den nasjonale satsingen på fornybare energikilder og distribuert produksjon.

Åpent møte
På en åpen workshop i Trondheim den 28. mai, i regi av SINTEF Energiforskning, var et 30-talls representanter fra nettselskap, utbyggere, NVE, utstyrsleverandører og forskningsmiljø samlet for å diskutere utfordringer, erfaringer og trender knyttet til integrering av distribuert produksjon (DG) og utviklingstrekk og drivkrefter for nettet.

I løpet av dagen diskuterte deltakerne sentrale temaer som kan gi innspill til en nasjonal strategi for fremtidens distribusjonsnett.


Vel 30 deltakere fra nettselskap, utbyggere, NVE, utstyrsleverandører og forskningsmiljø deltok på arrangementet i Trondheim 28. mai.

Distribuert produksjon
Nasjonale energi- og klimamålsettinger (Klimaforliket og Energi 21) og europeisk mål (EUs 20 prosent i 2020) fører til større innsats for å bruke fornybare energikilder, distribuert produksjon som for eksempel småkraft og vindkraft og elektrifisering av transport (elbiler, plug-in hybridbiler osv.).

Smart og sømløs 
Smarte nett (SmartGrids) og sømløs integrasjon av distribuert produksjon i lav- og mellomspenningsnett er sentrale virkemidler for å iverksette disse målsettingene.

Planlegging og integrasjon
Hensikten med workshopen var å bidra til en god start på OiDG- prosjektet. Prosjektet har som mål å utvikle nye metoder og verktøy for nettplanlegging og storskala integrasjon av DG.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF (der SINTEF Energiforskning har prosjektledelsen),  internasjonale universitet og forskningsmiljø, nettselskap og utbyggere.

Forskerne skal i løpet av den fireårige prosjektperioden:

  • utvikle metoder for integrasjon av DG i dagens distribusjonsnett
  • foreslå arkitektur for fremtidens nett med større innslag DG
  • utarbeide anbefalinger for tilknytning med hensyn til leveringskvalitet

OiDG - optimal infrastruktur for sømløs integrasjon av distribuert produksjon
Prosjektledelse:
SINTEF Energiforskning (prosjektleder seniorforsker Gerd Kjølle)
Prosjektperiode: 2009—2012
Budsjett: 17 millioner kroner
Forskningsrådsprosjekt
Prosjektdeltakere: HelgelandsKraft, REN, Hafslund, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi 


 


 

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Seniorforsker Gerd Kjølle fra SINTEF Energiforskning er prosjektleder for OiDG-prosjektet. Hun åpnet workshopen og ga en kort introduksjon for status for distribuert distribusjon i Norge.


Kontakt:
Gerd Kjølle