Til hovedinnhold

- Veien blir til mens vi går. Audun Ruud går bortover korridoren i Oslo hvor det står pappesker, samtidig som han peker og forteller. Ruud og faglaget har nettopp flyttet til nye lokaler hos Byggforsk i Forskningsveien 3b i Oslo (i juni). Møterommet er ferdig innredet med storskjerm og videoutstyr. Det ble prioritert - viktig å holde kontakten med resten av avdelingen som er i Trondheim.

For første gang har SINTEF Energiforskning et faglag med arbeidsplass i Oslo. I januar i år ble forskerkompetansen supplert med faglaget Politikk og styring. Audun Ruud er faglagsleder.

Stort fagfelt
Det er omfattende fagområder knyttet til energi og klima som forskerne skal dekke, blant annet politisk styring, innovasjon, næringsutvikling og fornybar energipolitikk.

Men de er ikke mange ansatte. Tre faste forskere og to seniorrådgivere er tilknyttet faglaget. En blanding av solid erfaring og yngre pågangsmot og nysgjerrighet. Selv befinner Ruud seg midt i aldersmessig og virker som en inspirator begge veier.

- Vi håper på å bli flere, sier faglagslederen, mens han skjenker kaffe etter å ha ledet veien inn på kontoret som virker ryddig, til tross for kartonger som brer seg ut i høyde og bredde. Jørgen Knudsen, som holder på å avslutte en doktorgrad, stikker hodet inn og hilser. Også Gerd Blindheim Jacobsen (mastergrad i statsvitenskap) er til stede og har ryddet seg en plass til pc-en.

Komplettere kompetansen
På spørsmål om hva de kan bidra med svarer Ruud at faglaget skal komplettere den etablerte tekniske og økonomiske kompetansen med større innsikt i politikk og styring. På tvers av ulike sektorinteresser og på ulike beslutningsnivåer. Faglaget vil arbeide for at avgjørende sider ved offentlig styring og bruk av virkemidler, blir integrert i forskningsprofilen til SINTEF Energiforskning.

- Samtidig vil vi ha et fokus på hvordan ulike energi- og klimapolitiske strategiske aktører mobiliserer. Forhåpentligvis vil vår virksomhet påvirke nasjonale energipolitiske prioriteringer i mer bærekraftig retning, sier han.

Fra UiO
Ruud har sin bakgrunn fra Universitetet i Oslo. ProSus (Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn) var på 1990-tallet et frittstående forskningsprogram under Norges forskningsråd. I 2000 ble ProSus et program ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. Programmet har bidratt med ny kunnskap og formidling for bedre å realisere nasjonale mål for bærekraftig utvikling.

Han jobbet opprinnelig med globale miljø- og utviklingsspørsmål, men måtte orientere seg til mer hjemlige europeiske temaer ved overgangen til ProSus.

Videreføring
ProSus fokuserte systematisk på å kartlegge og evaluere iverksatte politiske vedtak. Bærekraftig produksjon og forbruk har vært av spesiell interesse både på overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå.

Resultatene fra de forskjellige styringsarenaene ble integrert i mer helhetlige tolkningsmodeller med analyse av følgene for demokratisk styring. ProSus er avsluttet, men faglaget viderefører virksomheten i SINTEF Energiforskning.

Etablerte stier
- Det fascinerende med ProSus er at de hadde med seg en analytisk tilnærming til å forstå beslutninger, forteller Ruud. De la klart vekt på historiske føringer. Den historiske føringen hadde sitt klare og synlige resultat i etablerte stier.

For eksempel i Norge. Gjennom tung satsing på petroleumsvirksomheten som har skapt en sti i overført betydning. Det er ett spor. Det andre sporet er vannkraften. Det har vært tung politisk kontroll både av petroleum- og vannkraftproduksjonen.

- Når man har to slike tunge stier i et land, som gir mye penger i kassa, og den ene er veldig miljøvennlig i en klimasammenheng, så er det vanskelig å få aksept for å satse på andre stier. Som for så vidt også kan gi penger i kassa og som kan være en annen klimapolitisk fornuftig satsing.

Spørsmålet er om det råder tilsvarende vilje i dag til politisk styring når vi nå skal realisere energi- og klimapolitiske målsettinger?

Tilnærming og sammenheng
Helhet og analyse er to ord som går igjen når Audun Ruud snakker. Han vil bruke tid på å få til en mer helhetlig tilnærming.

- Helhetlige tilnærminger er akkurat det jeg vil bidra til å styrke i energiforskningen, reflekterer han. At vi ikke bare studerer enkelte teknologier, enkelte markedstilnærminger osv, men forstår at detaljene henger sammen. Og det henger ikke bare sammen med teknologi og marked, men også samspillet mellom det individuelle lokale, det nasjonale og det internasjonale.

Avdelingssamarbeid
Faglaget sitter ikke alene i Oslo. Tre andre forskere fra avdeling Energisystemer har også sin arbeidsplass her. Allerede nå har Ruud og co samarbeid med kollega Tor Haakon Bakken fra Vannressursgruppa. Det skjer i et prosjekt der de studerer hvordan vi bedre kan forene energi- og miljøpolitiske hensyn i fornybar energiproduksjon. Prosjektet inngår i CEDREN som er et av Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Flere detaljer finnes på CEDRENs webider. 

Målsettingen er at også Agnes Nybø fra faglaget Kraftsystemforvaltning og Thomas Trötscher fra Systemdynamikk - nettanalyse, skal bidra i nye spennende faglige aktiviteter som er spesielt knyttet til bærekraftig nettutvikling. En prosjektsøknad er under arbeid og skal sendes til Norges forskningsråd.

Audun Ruud ønsker at flere i SINTEF på en systematisk og direkte måte kan forstå de forhold som i stor grad påvirker iverksettingen av energi- og klimapolitiske mål.

- Sammen kan vi få til interessante aktiviteter på veien til et felles mål, men da må vi også være villige til å søke nye stier.I juni var lokalene til faglaget Politikk og styring fylt med pappesker. Men møterommet var klart til bruk. Det brukes blant annet til møter med resten av avdelingen i Trondheim.

.

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth 


Kontakt:

Audun Ruud (49) har en analytisk tilnærming til å forstå politiske beslutninger. Han er opptatt av historiske føringer som resulterer i stier og avhengighet, samtidig som han søker nye stier.


FAKTA om faglaget Politikk og styring

Faglagsleder Audun Ruud (doktorgrad i statsvitenskap med fokus på internasjonal miljøledelse i næringslivet)
Jørgen Knudsen (avslutter nå en PhD innen statsvitenskap med fokus på bærekraftig utvikling og fornybar energi)
Gerd Blindheim Jacobsen (mastergrad i statsvitenskap)

Seniorrådgivere:
William Lafferty (tidligere professor i statsvitenskap og direktør for ProSus på Universitetet i Oslo; professor for strategisk forskning for bærekraftig utvikling, Universitetet i Twente, Nederland) og
Rolf Marstrander (tidligere direktør i Norsk Hydro, Statens forurensningstilsyn, NTNF samt professor II ved Industriell Økologi på NTNU)

Faglaget dekker følgende fagområder:

  • Fornybar energipolitikk
  • Innovasjon og næringsutvikling
  • Politisk styring og koordinering
  • Komparative politiske analyser
  • Politikk for bærekraftig utvikling
  • Bedrifters samfunnsansvar
  • Statsvitenskap
  • Politisk deltakelse og demokrati-teori