Til hovedinnhold

Endelige forskrifter er ikke ferdigstilte, men det er sannsynlig at norske nettselskap de neste årene vil være opptatt med fullskala etablering av AMS til sine kunder.

Nytt prosjekt
Forskningsprosjektet ”Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala” ble startet opp i år, med utgangspunkt i utfordringer knyttet til fullskala utbygging av AMS og erfaringer fra tidligere forskningsprosjektet med fokus på fleksibilitet i strømforbruket. Prosjektet skal pågå i fire år og resultater fra prosjektet vil bli presentert fortløpende.

Miljøgevinst
Hovedmålet til prosjektet er å realisere miljøgevinstene relatert til fullskala innføring av AMS. Miljøgevinsten skal realiseres i form av økt energieffektivisering, men dette fordrer at kundene har velfungerende timemåling av forbruket sitt og at de blir mer bevisste på eget strømforbruk.

Fullskala AMS
Prosjektet er delt inn i to delaktiviteter (se figur). Målsettingen skal oppnås blant annet gjennom (del 1) å effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS slik at informasjonen samles inn til og håndteres mest mulig rasjonelt hos nettselskapene.

Fullskala AMS vil medføre hyppigere innsamling av ny type data og ny anvendelse av data. Med utgangspunkt i SmartGrid, vil fokus i delaktiviteten være på hvordan den økte informasjonsmengden generert av fullskala AMS skal håndteres og benyttes.

Bruke ekspertgrupper
Vi skal undersøke hvordan relevant informasjon kan bli gjort tilgjengelig for ulike aktører som blant annet kundesenter, nettplanleggere, ansatte ved driftssentral og den enkelte kunde, slik at arbeidsoppgaver kan bli enklere og hverdagen mer effektiv for den enkelte. Kundene kan oppleve økt service fra nettselskapet. Delaktivitet 1 vil være basert på bruk av ekspertgrupper samt eventuelt case-studier hos nettselskap.

Redusere energi- og effektbruk
Prosjektet skal også bidra til (del 2) å etablere et grunnlag for å utløse miljøgevinster i form av redusert energi- og effektbruk ved å bevisstgjøre husholdningskunder på eget forbruk basert på lokal informasjonsoverføring, lokal styring og bruk av kundedisplay.

Case med tusen husholdninger
I del 2 skal det gjennomføres case med minst 1000 husholdningskunder hos to til fire nettselskap hvor teknologi (kundedisplay og lokal styringsteknologi), ulike typer informasjon (forbruksinformasjon og miljøgevinst ved energieffektivisering) og ulike prissignaler (for eksempel spotpris på timebasis) skal prøves ut.

Invitasjon til å delta
Brukermedvirkning er viktig i denne typen forskningsprosjekt, og prosjektet inviterer med dette interessenter til å ta kontakt for deltagelse i referansegrupper og ytterligere informasjon om prosjektet.

SINTEF Energiforskning er utførende aktør og EBL Kompetanse er prosjektansvarlig overfor Norges forskningsråd. Prosjektet er inkludert i EBL sin FoU-perm for 2009. 

Tekst: forsker Hanne Sæle  


Kontakt:
Hanne Sæle
Audun H. Wilberg,
EBL Kompetanse AS