Til hovedinnhold

Det globale energibehovet øker raskt grunnet positiv velstandsutvikling i folkerike land. Olje, gass og kull vil måtte dekke en stor del av behovet i overskuelig fremtid. Målet er således å unngå en økning i bruken av fossilt brensel ved at veksten i forbruket dekkes av fornybar kraftproduksjon eller ved reduksjon av forbruket til tunge forbrukere.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er i år blitt startet med deltagelse fra en rekke industribedrifter og støttes økonomisk av Norges forskningsråd. FME-ene er et supplement til industriens interne forskningsinnsats. Forskningsresultatene som der frembringes skapes og eies i fellesskap mellom de deltagende bedriftene. For at forskningsinnsatsen skal bære frukter må leverandørindustrien settes i stand til å omsette forskningsresultatene i konkrete produkter.

Risikovillig kapital til slike formål sitter ikke like løst som for et år tilbake, før børskrakket. Derfor trengs det smøremidler for å gire opp prototypbygging og pilotinstallasjoner slik at ny teknologi og nye løsninger kan demonstreres. Fullskala testfasiliteter vil være nødvendig. Forskningsrådet har en mulig ny oppgave i å etablere et verktøy med formål å støtte slik satsing. Først må politikerne imidlertid bestemme at en slik satsing er ønskelig.

Sammenfallende finanskrise og klimakrise gir interessante muligheter fordi gjenreising av økonomien kan kombineres med satsing på ny teknologi for mer bærekraftig energiutnyttelse.
Store økonomiske stimuleringpakker er blitt og vil bli tilgjengelig for forskning og utvikling.

For energibransjen bør det etableres et verktøy for å stimulere til gjennomføring av pilotprosjekter, a la den ordningen Olje- og gassbransjen har fått i stand under navnet Demo 2000. Demo 2000 fungerer som et spleiselag for pilotløsninger og finansieres av den deltagende industrien, både norsk og utenlandsk, samt Norges forskningsråd.

Intpow er en nystiftet organisasjon som skal bidra til økt konkurransekraft for norsk industri og kompetanse innen fornybar energi med formål å øke eksporten fra Norge. Den finansieres gjennom medlemsavgift fra deltagende bedrifter samt tilskudd fra Olje- og Energidepartementet. Foreløpig er vannkraft, solceller og vind utpekt som hovedsatsingsområder mens bioenergi banker på døren. Intpow er blitt etablert etter modell av sin suksessrike søsterorganisasjon Intsok som dekker olje- og gassindustrien samt CCS.

Det skjer mye bra på energisektoren, men det skjer ikke fort nok. Norge trenger et Renergi- et Petromaks og et Climit-program som alle er godt finansiert. Parallelt med forskningsinnsatsen må vi sørge for å ta i bruk ny energiteknologi. Industrien trenger et utstillingsvindu i hjemmemarkedet og kraftbransjen trenger operasjonell erfaring med ny teknologi. Det må i alle fall ikke stå på manglende konsesjoner til dem som er villige til å satse.  

Markedsdirektør Einar Fasting