Til hovedinnhold

Tekst: forsker Øyvind Skreiberg, SINTEF Energiforskning

Dette konseptet skal bidra til signifikant mer kostnadseffektive systemer med lavere utslipp og økt energieffektivitet. Lønnsomheten til biomasse CHP i Norge er avhengig av mange faktorer, hvorav økonomiske rammebetingelser er en av dem.

Brenselrelaterte utfordringer
Den planlagte innføringen av grønne sertifikater i Norge fra 2012 vil bidra til å bedre de økonomiske rammebetingelsen til biomasse CHP i Norge. På den teknologiske siden er brensel og brenselrelaterte utfordringer av stor betydning for lønnsomheten i et biomasse CHP-anlegg. Disse utfordringene er ofte knyttet til fenomener som beleggdannelse og korrosjon som bidrar til nedetid for anlegget, økonomiske kostnader knyttet til dette og vedlikehold.

Bidra til nasjonalt mål
Et høyaktuelt konsept for videre studier i KRAV-prosjektet er derfor optimale brensler, brenselblandinger og brenselkombinasjoner for ulike typer biomasse CHP-anlegg, for å øke kostnadseffektiviteten til slike anlegg. KRAV-prosjektet vil på denne måten bidra til økt bruk av biomasse CHP i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge innen 2020.

Valg av konsept
Konsepttankegangen skal ha hovedfokus i prosjektets to siste år (2010-2011), og endelig valg av konsept skal foretas mot slutten av 2009. I prosjektets første år har ulike initielle studier blitt gjort og diverse utstyr har blitt designet/anskaffet. I prosjektets andre år har fokus vært på dypere studier og brenselrelaterte eksperimentelle aktiviteter knyttet til utstyrsinvesteringene.

Prosjektseminar
I forbindelse med valg av endelig CHP-konsept, ble det arrangert et CHP-seminar i Trondheim 20. oktober i år. Deltagerne var fra industripartnere i KRAV-prosjektet, inviterte industripartnere fra Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) CenBio, Enova, SINTEF Energiforskning og Ceoto AS.

Biomasse CHP status i Norge og internasjonalt, status for KRAV prosjektet, FoU-behov og muligheter samt økonomiske rammevilkår ble presentert og diskutert. Til slutt ble deltagerne delt inn i grupper for å diskutere aktuelle biomasse CHP teknologier i Norge i et teknologisk og økonomisk perspektiv, samt for å komme med sine vurderinger og anbefalinger med hensyn til valg av endelig CHP-konsept i KRAV-prosjektet.

Skissen viser et avansert multibrenselreaktor oppsett for detaljerte og kontrollerte studier på brensler og brenselblandinger, samt tilknyttet avansert måleutstyr for gass- og partikkelanalyse. 

 

Kontakt:
Øyvind Skreiberg

Fakta om prosjektet:

KRAV (KRAft-Varme)
- ”Enabling small-scale biomass CHP in Norway” er et KMB-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, norske industripartnere og SINTEF Energiforskning.

Med småskala menes mindre enn 10 MW innfyrt effekt. Prosjektets varighet er 2008-2011. Totalbudsjettet er på 20,5 millioner kroner hvorav 16,3 millioner fra Norges forskningsråd, 3,2 millioner fra industripartnerne og 1 million fra SINTEF Energiforskning. SINTEF Energiforskning finansierer utstyr, mens 3,5 millioner av Forskningsråds-finansieringen er midler til utstyr.

Utstyrsinvesteringer som er gjort inkluderer et avansert multibrenselreaktor oppsett for detaljerte og kontrollerte studier på brensler og brenselblandinger, samt tilknyttet avansert måleutstyr for gass- og partikkelanalyse. Se figuren.

Industripartnerne i KRAV er Solør Bioenergi Holding AS, Eidsiva Bioenergi AS, Trondheim Energi Fjernvarme AS, Agder Energi AS og Vardar AS, mens de utøvende partnerne er SINTEF Energiforsking og NTNU (Institutt for Energi- og prosessteknikk). Prosjektansvarlig er SINTEF Energiforskning, med forsker Øyvind Skreiberg som prosjektleder.