Til hovedinnhold

Tekst: seniorforsker Arne Haugstad, SINTEF Energiforskning

Vansimtap brukes hovedsakelig til lokal produksjonsplanlegging på lang og mellomlang sikt, samt til analyse av utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt i vassdrag. Samkjøringsmodellen som modellerer det nordiske kraftsystemet med sine forbindelser til Europa for øvrig. ProdRisk er en nyere modell med omtrent samme bruksområder som Vansimtap.

Større fleksibilitet
Den nye utgaven har fått versjonsnummer 8. I forhold til tidligere versjoner inneholder den siste utgaven mye nytt som vil være interessant for mange. For alle modellene gjelder det at noen grenser for modellering av vannkraften er fjernet:

  • Sammenhengen mellom magasinfylling og kotehøyde kan beskrives med så mange punkt en måtte ønske
  • Grenser på antall punkt som beskriver sammenhengen mellom vannføring og produksjon i en stasjon er fjernet
  • Man kan ha så mange revisjoner som en måtte ønske.

Samkjøringsmodellen
Men de største utvidelsene gjelder Samkjøringsmodellen og ProdRisk. Samkjøringsmodellen har fått ny funksjonalitet for modellering av varmekraft, vindkraft og forbruk.

Varmekraft
Startkostnader på varmekraftverk kan nå representeres i modellen. Det brukes en noe forenklet representasjon av startkostnader, men resultatene synes å være gode. Reservekrav kan angis, og det kan spesifiseres hvilke varmekraftverk som skal delta i reserven.

Vindkraft
Vindkraft er skilt ut som en egen kategori kraftproduksjon, og kan representeres med tidsoppløsning uke, døgn eller time.

Forbruk
Forbrukets reaksjon på endringer kan modelleres med gradvis tilpasning, slik at forbruket ikke lenger kobles inn eller ut momentant ved endringer i markedsprisen. Det kan defineres hvordan de forskjellige kategoriene forbruk reagerer på pris for å få et mer realistisk forløp av forbruket. Parallellprosessering kan utnyttes for å redusere regnetiden.

ProdRisk
ProdRisk er en nyere modell som kan brukes til noen av de samme oppgavene som Vansimtap tradisjonelt brukes til. Den er basert på en annen optimaliseringsmetode (stokastisk dual dynamisk programmering, eller SDDP) som tillater modellering av flere detaljert under optimaliseringsfasen. Ved simulering brukes samme representasjon av vannkraftsystemet som i Vansimtap.

Finere tidsoppløsning
Den største utvidelsen i versjon 8 er at modellen kan kjøre med finere tidsoppløsning enn tidligere. Mens ProdRisk hittil har vært en modell med tidsoppløsning uke, men med noen akkumulerte prisavsnitt innenfor uken for å representeres prisvariasjoner innen uken, kan modellen nå utnytte døgntilsig og ha tidsoppløsning et fåtall timer pr døgn. Dette, sammen med andre forbedringer i modellering av vannkraften, gjør modellen til et kraftigere verktøy både til driftsplanlegging og til analyse av utbygging, rehabilitering og vedlikehold i vannkraftsystem.

God på utbyggingsanalyser
Modellen har flere ganger vært benyttet med hell til utbyggingsanalyser, der den ofte gir mer konsistente resultat enn tradisjonelle modeller fordi man slipper forenklingen som disse krever i representasjon av vannkraften ved optimalisering (enmagasinmodell ved vannverdiberegning).

Også i ProdRisk kan parallellprosessering utnyttes for å få ned regnetiden. Dette er minst like viktig i ProdRisk som i Samkjøringsmodellen, da regnetiden i utgangspunktet kan bli veldig høy. 

Beregnet markedspris i Samkjøringsmodellen for en uke i Tyskland henholdsvis uten startkostnader, med startkostnader og med både startkostnader og reservekrav.

Figuren viser tilpasning av et tenkt forbruk til endringer i prisen ved henholdsvis momentan, lineær og asymptotisk tilpasning. Brukergitte parametere styrer hvor hurtig tilpasningen skjer.

Kontakt: