Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

- Vi må tilpasse energisystemet vårt slik at miljøpåvirkningene av energiproduksjonen er innenfor akseptable grenser, sa senterleder Atle Harby til de vel 70 deltakerne på oppstartmøtet.

Naturen er sårbar rundt vassdrag, planlagte vindparker og overføringslinjer. Derfor er det viktig å få til miljødesign.
- Ved å ta hensyn til miljøet sammen med teknologi og økonomi tidlig i planleggingen, får vi det vi kaller miljødesign, sier seniorforskeren ved SINTEF Energiforskning.

Det dreier seg om mer enn miljødesign av vannkraft. Det handler også om hvordan vindkraft vil påvirke fugl og hva slags trase som blir valgt for kraftledninger. Sentrale tema der det er viktig å finne gode løsninger.

På programmet sto også en befaring til Nedre Leirfossen kraftverk i Trondheim med demonstrasjon av måleutstyr og aktiviteter i Nidelva.

Om Forskningssenteret CEDREN
Målet med senteret er å bidra til å utvikle og formidle gode designløsninger for fornybar energiproduksjon, der det blir tatt hensyn til miljømessige og sosiale utfordringer både i lokal og global skala. Utgangspunktet er metodikken for miljøkonsekvensanalyser som er utviklet og tatt i bruk for vannkraft.  Disse metodene skal videreutvikles og overføres til andre former for fornybar energiproduksjon, i første rekke vindkraft på land og kraftlinjer, senere også for offshore vind, bioenergi og solenergi.

Senterleder Atle Harby demonstrerer måleutstyr for måling av vannføring. 

 

Kontakt:
Atle Harby

Forsker Håkon Sundt fra SINTEF Energiforskning viste frem nytt GPS-utstyr.