Til hovedinnhold

Tekst og foto: forsker Håkon Sundt, SINTEF Energiforskning

Vannforskerne Atle Harby og Håkon Sundt fra SINTEF Energiforskning har i flere år vært del av en internasjonal arbeidsgruppe som er nedsatt av UNESCO og IHA (International Hydropower Association). Gruppen, som består av forskere fra blant annet Canada, Brasil, Frankrike og Norge, jobber for å forbedre metoder for måling av drivhusgassutslipp fra kraftverksmagasin samt å beregne nettoutslipp basert på før- og ettermålinger i områder som skal demmes ned for vannkraftproduksjon. Forskerne ønsker å skaffe til veie en database for konkrete utslipp fra magasin verden over.

Prosjekter i Laos
Statkraft er deleier i Theun Hinboun Power Company (THPC), som driver et av de få vannkraftverkene i Laos. THPC er et elvekraftverk nesten uten magasin. Prosjekt skal nå utvides til ”Theun Hinboun Expansion Project”der regulanten skal demme opp et sidevassdrag for å øke kraftproduksjonen og muligheten til å lagre vann fra regntida til tørketida.

Tverrfaglig samarbeid
Siden 2001 har SINTEF har jobbet med flere drivhusgassprosjekt. Helt fra starten har dette vært et tverrfaglig samarbeid mellom SINTEF Energiforskning og SINTEF Materialer og kjemi. Forskerne har jobbet sammen både i felt og med beregninger, og har nok lært litt av hvert av hverandre.

Sikring av data
Tre forskere deltok på to gjentagende feltrunder på tre lokaliteter i Laos, i henholdsvis april og oktober 2009. Disse var Atle Harby og Håkon Sundt fra Energiforskning og Bjørn Henrik Hansen fra Materialer og kjemi. I Laos målte de drivhusgassutslipp i området som skal demmes ned, for slik å sikre før-data, som en av de få i verden som har gjort dette. I tillegg var det nødvendig å samle inn referansedata fra to eksisterende magasin i Laos. Målinger og beregninger i referansemagasinene gjøres i samarbeid med EdF (Electricité de France) som også har eierandeler og driftsanvsar for et annet nytt vannkraftanlegg i Laos (Nam Theun II).

Flytende drivhus
Gassene karbondioksid (CO2) og metan (CH4) ble samlet inn ved hjelp av flytende, lufttette kammer eller ”drivhus” med mulighet for uttak av gassprøver ved bruk av sprøyter. Utstyret var tidligere blitt benyttet i et norsk prosjekt, hvor gassprøver er blitt samlet inn i de to magasinene Follsjø og Svartevassdammen. Kamrene ble også benyttet til land- og elvemålinger av gasser i de områder som etter hvert skal demmes opp.

Gjennom rismarker, jungel og fjell
Med egen bil og laotisk privatsjåfør (utlendinger anbefales ikke å kjøre i landet) dro gruppen rundt på ulike lokaliteter i to uker. På elva Nam Gouang gikk transporten i såkalte ”bomber boats” som egentlig er ombygde drivstofftanker fra bombefly brukt i Vietnam-krigen. Turene var krevende, da en god del utstyr skulle med. Inkludert et mobilt laboratorium som måtte settes opp på hvert nytt sted. Til tross for utfordringer med å få frem ustyr, lekkasjer i gassflasker og brutte avtaler, kom gruppen i mål. Da hadde alt arbeidet blitt gjennomført og de nødvendige drivhusgassdata var samlet inn – uten varige mén fra malariamygg, UXO (”unidentified explosive objects” – rester etter Vietnamkrigen) eller nærkontakt med slanger og tigre. 

Stor interesse
Rapporten fra de to feltrundene er nå under utarbeiding og skal være ferdig i starten av 2010. Foreløpige resultater viser at utslipp fra det eldste referansemagasinet viser relativt beskjedne drivhusgassutslipp sammenlignet med enkelte magasin i Sør-Amerika som har vakt oppsikt og debatt. Området som skal demmes ned gjennom THXP-prosjektet vil kanskje heller ikke gi store netto utslipp, men det knytter seg fortsatt litt usikkerhet til hvilken effekt driftsmønsteret for kraftverket vil gi på vannkvalitet og dermed også drivhusgassutslipp. Det vil bli skrevet flere artikler fra dette arbeidet og den internasjonale interessen for prosjektet er stor.

Litt om Laos
Laofolkets Demokratiske Republikk, Laos, ligger godt klemt inne omringet av Vietnam, Kambodsja, Thailand, Burma og Kina. Landet har en broket fortid, men fikk i 1949 sin uavhengighet etter å ha vært fransk koloni i det 19. århundre og deretter okkupert av Japan under andre verdenskrig.

Laos ble så dratt inn i Vietnamkrigen og ustabile tider ga borgerkrig og flere statskupp. I 1975 gikk Vietnam med hjelp fra Sovjetunionen inn og abdiserte den fransk- og USA-støttede kongen og etablerte Den Laotiske Folkerepublikk. I de senere år har landet lettet på den kommunistiske styringen og innført friere økonomiske rammer. I dag er turisme den raskest økende næringen i Laos.

 

Mye av tiden ble brukt til reising. 

 

 

 

Kontakt:
Håkon Sundt

De flytende kamrene ble plassert på ulike steder, i både magasin og elv. Klimagasser ble akkumulert i kamrene over tid og gassprøver ble tatt ut med sprøyter på faste tidsintervall.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektnavn: "Estimating net greenhouse gas emissions from creating a reservoir for Theun-Hinboun Expansion Project".
  • Tidspunkt: 2009 - 2010
  • SINTEFs arbeid er i sin helhet finansiert av Statkraft.
  • Deltakere: SINTEF Energiforskning og SINTEF Materialer og Kjemi i samarbeid med forskere fra EdF (hele navnet) og NTPC (Nam Theun II Power Company) og laotiske myndigheter.