Til hovedinnhold

Tekst og foto: Harald Danielsen

Hvert år utdeles NEFs pris for beste masteroppgave (tidligere diplomoppgave) til en student ved Institutt for Elkraftteknikk ved NTNU. Utdelingen skjer tradisjonelt på Studentmøtet i februar. Denne gangen var det SINTEF Energiforskning som var vertskap og arrangementet foregikk i instituttets kantine ”Lysbuen”. Det var omlag 30 deltakere på møtet, hvorav 20 studenter.

Før selve utdelingssermonien var det flere innslag i programmet hvor bl a formannen i Trondheim Gruppe, Terje Rønningen, orienterte om foreningens virksomhet. Som vertskapets representant lot markedsdirektør Einar Fasting ikke anledningen gå fra seg til å fortelle om SINTEF Energiforskning og de muligheter flinke nyutdannede sivilingeniører vil kunne få ved å starte sin karriere på SINTEF. Et eksempel på hvordan overgangen fra å være student til å begynne i arbeidslivet, fikk møtedeltakerne høre av sivilingeniør Tarjei B. Solvang. Han har vært ansatt på SINTEF Energiforskning i omlag ett år.

Tre doktorgradskandidater jobber videre med Evjus konsept
Professor Lars Norum fra Institutt for elkraftteknikk ved NTNU var faglærer for prisvinneren, Svein Erik Evju, som er født i 1979 i Bø i Telemark. Masteroppgaven ble levert vårsemesteret 2007 og omhandlet utviklingen av grunnleggende prinsipper for omforming av likestrøm fra solceller til vekselstrøm for kopling til distribusjonsnettet.

Det var høy kvalitet på besvarelsene i 2007 og i alt 12 besvarelser oppnådde karakteren A. Ved utvelgelsen ble det lagt vekt på anvendelsespotesial og originalitet slik som statuttene for prisen forutsetter, og valget falt da på Evjus besvarelse. Det var en meget glad prisvinner som mottok diplomet og prisen på 10 000 kroner fra NEF. Etterpå ga han en innsiktsfull orientering om innholdet i sin masteroppgave.

- Resultatene fra Evjus arbeid har gitt et godt grunnlag for videreutvikling av konseptet han beskriver i oppgaven. Nå er det tre doktorgradskandidater som jobber videre med problemstillingene, og det er en fantastisk teknologi som nå er under utvikling for optimal omforming av den elektriske energien fra solceller til kommersiell vekselstrøm i distribusjonsnettet, sa en meget entusiastisk Lars Norum til forsamlingen. Omforming av solenergien på denne måten er i sterk vekst internasjonalt og Norge er langt fremme både når det gjelder produksjon av silisium for solceller og anvendelsesrettet teknologiutvikling.

Evju valgte Y-veien
Svein Erik har solid yrkespraksis som fundament for sin utdannelse. Ut fra målsettingen om å bli elektromontør begynte han på elektrolinja på videregående skole med påfølgende læretid, og tok deretter fagbrev som elektromontør. Etter avtjent militærtjeneste jobbet han ett år som montør før han fikk lyst til å fortsette med videre utdannelse. Han begynte da på Teknisk fagskole i Porsgrunn, men etter ett år gikk han over til Høyskolen i Telemark, og startet dermed i første kullet på det nyetablerte studietilbudet Y-veien, som er en snarvei for unge med yrkespraksis og fagbrev til å ta 3-årig ingeniørutdannelse. Derfra gikk veien videre til Energi- og miljøstudiet, studieretning Elkraftteknikk ved NTNU i Trondheim. Etter to år leverte han sin masteroppgave med utmerket resultat. Med bakgrunn i bl a arbeidet med masteroppgaven var det ikke vanskelig for den unge sivilingeniøren å få seg jobb. Sivilingeniør Svein Erik Evju har nå vært ansatt hos Smartmotor i Trondheim i halvannet år i en utfordrende og spennende jobb.

Fra venstre: Terje Rønningen, Svein Erik Evju og Lars Norum  


 

Utdanningspris til "Y-veien"
Høgskolen i Telemark (HiT) fikk Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris 2008 for deres arbeid med prosjekt Y-veien, som er en yrkesfaglig vei til å bli ingeniør. Prisen ble delt ut under NOKUT-konferansen på Hamar våren 2008. NOKUT er et nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Prisen, som ble delt ut for åttende gang, går til høyere utdanningsinstitusjoner som har arbeidet med å utvikle kvaliteten på egen utdanning. Førsteprisen, som høgskolen fikk, er et pengebeløp på 500.000 kr. Prisen ble utdelt til HiT for deres gode samarbeid med bransjeorganisasjonene og næringslivet i sin alminnelighet med å utvikle et tilbud først for elektrofaget, men nå også for kjemi-, bygg- og maskinfag. Det har vært en stadig økende interesse for å ta denne utdanningsveien etter fagprøven. Fra Telemark har tilbudet nå spredd seg til flere andre høgskoler.

Dekan Ole Ringdal og professor Svein Thore Hagen, drivkraften bak tilbudet, mottok prisen på vegne av høgskolen. De viste til at sist var det 200 søkere til 75 studieplasser, noe som de oppfatter som en gledelig økning i interessen for denne utdanningsveien. De oppfatter prisen som en anerkjennelse av Y-veien som tilbud til søkere med yrkesfaglig bakgrunn.