Til hovedinnhold

For å få vite mer om laksens oppførsel under ekstreme hydrologiske forhold, har forskere tatt i bruk bombrikke-teknologi.

Tekst: forsker Morten Stickler, SINTEF Energiforskning
Foto: Morten Stickler og Tommi Linnansaari

Ved å bruke såkalte PIT-merker (Passive Integrated Transponder technology) er det mulig å overvåke hvordan fisken oppfører seg under ulike forhold og hvilke områder den tar i bruk. Hver fisk får et merke og det blir opprettet ”bomstasjoner” på ulike steder i vassdraget slik at forskerne effektivt kan overvåke laksefisken. 

Atferd i stressituasjoner
Gjennom Forskningsrådets nye FoU-program, Miljø-2015, skal forskningsmiljøene hos SINTEF, NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) studere laksen og dens atferd under ulike ekstreme hydrologiske hendelser i vassdrag slik som blant annet flom, lavvannperioder og isdannelse.

Økologiske undersøkelser
Prosjektet HYDBIO-UPSCALE (Upscaling biological data, processes and models in relation to hydrological processes and models to catchment scale) er et samarbeid mellom NINA, NTNU og SINTEF Energiforskning. Målet er å finne metoder for å gjøre økologiske undersøkelser på en mindre strekning gyldige for hele vassdrag og nedbørfelt. 

Kontinuerlig tilsyn
I Sokna (Midtre-Gauldal kommune i Sør-Trøndelag) blir i underkant av 300 merkede ungfisk overvåket hele døgnet. I tillegg blir det ført tilsyn med ulike klimaparametere (luft- og vanntemperatur, vannføring, døgnlengde, isdannelse med mer) i det lokale miljøet samt videoovervåking av elva.

Forhold påvirker oppførsel
Studien i Sokna skal vare minst ett år slik at ulike sesonger med ulike fysiske forhold kan bli undersøkt nærmere. På denne måten vil vi lære fisken å kjenne på en helt annen måte enn tidligere, da prosjekter var kortere og teknologien begrenset. Slike langtidsstudier som SINTEF nå deltar i, er essensielle hvis vi skal forstå økosystemet under forskjellige forhold. Dette vil være grunnleggende for videre forskning og forvaltning av naturressurser slik som laksefisk.

To av delmålene i prosjektet er å finne funksjonelle relasjoner mellom vanntemperatur og vannføring, og vandring av fisk. Tidligere studier viser at laksefisk kan oppføre seg svært ulikt gjennom ulike sesonger og under ulike fysiske forhold. I tillegg kan det være store individuelle forskjeller.

Tvunget vandring
Det er allerede hentet inn verdifulle data, og mer er i vente utover våren. Til nå er de merkede fiskene observert under flom, isdannelse, lavvannføringer, og høy/lav vanntemperatur. Foreløpig indikerer resultatene at flom har liten effekt på vandring av ungfisk, men at kombinasjonen av varierende lav vanntemperatur og flomtopper kan føre til ”tvunget vandring”.

Hvis det stemmer, vil dette kunne ha vesentlig påvirkning på vekst og overlevelse hos ungfisk. Spesielt interessant er slik informasjon for forvaltning av regulerte vassdrag hvor nettopp varierende vannføring og varierende vanntemperatur ofte kan være tilfelle.

På jakt er fisk for merking.


 

Kontakt:
Atle Harby  

Forsker Tommi Linnansaari PIT-merker laks.

Veiing, måling og merking av fisk.