Til hovedinnhold

 
MILJØANALYTIKEREN

Fornybar energi fra vann, vind, sol og bioressurser må til for at Norge og verden skal nå målene om reduserte utslipp av drivhusgasser. Aksept for en storstilt utbygging av fornybare energikilder, forutsetter at de negative sosiale og økologiske virkningene blir så få og små som mulig, og det skal Atle Harby bidra til å sikre.

Tekst: Mette Kjelstad Høiseth
Foto: Thor Nielsen

– I dag er det miljøet som må stå i sentrum og sette rammebetingelser for hvordan vi bygger ut vår strømforsyning, sier seniorforsker Harby. Vi må utforme vår fornybare energi slik at vi belaster naturmiljøet minst mulig, fortsetter han.

Atle Harby står i spissen for Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN), ett av Norges åtte nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Senteret skal samarbeide tett med to andre FME-er innen offshore vindkraft.

Vannkraft og miljø
EU har ambisiøse mål om storstilt utbygging av fornybar energi, mye som vindkraft. - Med økt kapasitet på strømkabler til kontinentet, kan norsk vannkraft spille en viktig rolle for å balansere vindkraften. I tillegg vil vi kanskje også se en kraftig økning i både landbasert og offshore vindkraft i Norge. Til sammen stiller dette nye krav til norsk vannkraft, påpeker han.

Lokalt og globalt
Harby fremholder at Norge er langt framme, om ikke verdensledende, når det gjelder miljøvennlige vannkraftprosjekter. Kunnskapen og metodikken vi har på dette området kan vi bruke og videreutvikle slik at framtidas energisystem også tar godt vare på naturen.

– Vi tror det har en overføringsverdi å ta med oss denne erfaringen videre til på vindmøller til havs eller andre fornybare prosjekter, sier han.

CEDREN skal bidra til å utvikle og formidle gode designløsninger for fornybar energiproduksjon, der det blir tatt hensyn til miljømessige og sosiale utfordringer i lokal og global skala.

Ny tilpasning
En hovedutfordring i første fase er å finne ut hvordan dagens vannkraftsystem kan bygges om og bli tilpasset en ny driftssituasjon med store mengder ikke-regulerbar vindkraft på land og offshore. Det blåser jo ikke nødvendigvis akkurat når vi trenger strømmen! Vannkraften vil gi den nødvendige effektreserven og være en stabiliserende faktor. Men dette må skje uten at det blir for store belastninger på miljøet i form av uakseptable vannstandsvariasjoner i de berørte vassdragene.

– Vannkraften er den eneste fornybare energiformen som i dag kan lagre energi, gjennom magasinene. Norge er i en unik posisjon til å kunne få til dette samspillet mellom vann og vind. Jeg tror det er svært få andre land i verden som har et sånt utgangspunkt. Det skal vi utnytte, sier Atle Harby. 

Senterleder:
Atle Harby

Tittel på senteret:
Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN)


Prosjektansvar:
SINT EF Energiforskning AS


Samarbeidspartnere:

 • Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • LFI Oslo
 • UNIFOB
 • NIVA
 • Adger Energi
 • Eidsiva vannkraft
 • EBL
 • Hydro
 • Sira-Kvina Kraftselskap
 • Statnett
 • Statkraft