Til hovedinnhold

Dr. ing. Bjørn Gustavsen er en klar ener i SINTEF Energiforskning når det gjelder publisering i anerkjente, internasjonale tidsskrifter. Om man sjekker hans publiseringsreferanser på internett, så finnes omfattende dokumentasjon på det, spesielt innenfor området overspenninger i krafttransformatorer.

Tekst og foto:  Harald Danielsen

Fra Harstad i 1985 til SINTEF Energiforskning som forsker i 1993
Bjørn Gustavsen (44) er født og oppvokst i Harstad. Tanken om å begynne på NTNU kom allerede i ungdomsskolen. Da fant han ut at elkraft var noe spennende. Den erfaringen fikk han da han i en sommerferie fikk være med onkelen sin på en omvisning i en kraftstasjon i Dividalen. Onkelen hans er Svein Nylund, nå pensjonist og tidligere sjefingeniør i Troms Kraftforsyning.


Bjørn Gustavsen verifiserer modellens nøyaktighet ved målinger på en konvensjonell transformator i laboratoriet. 

At elkraftteknikken er spennende har han fullt ut fått erfaring med gjennom sin utdannelse på Institutt for elkraftteknikk på NTNU, hvor han startet sin karriere som student i 1989. Der oppdaget han tidlig hvor verdifull og allmennyttig matematikkunnskaper er i teknologisk sammenheng. Kvaliteten på besvarelsen av diplomoppgaven, som omhandlet overspenninger ved innkopling av kondensatorbatterier, viste at Gustavsen kunne utnytte sine matematikkunnskaper til nyttige oppgaveløsninger.

Hovedveileder for Gustavsen var dr. ing. Thor Henriksen, som nå er Gustavsens kollega. Det var professor Jarle Sletbak og Thor Henriksen han som var med på å ”trigge” interessen for overspenninger i kraftsystemer, og etter kort tid som vitenskapelig assistent ved elkraft-instituttet fikk han stipend og startet på et doktorgradsarbeid i 1990. Tre år senere forsvarte han doktor ingeniøravhandlingen ”A study of overvoltages in high voltage cables with empahsis on sheath overvoltages”. Unge Gustavsen forsvarte avhandlingen på en elegant og overbevisende måte som kunne være en erfaren forsker verdig.

Etter at han var ferdig med doktorgradsarbeidet i 1993 begynte han som forsker ved SINTEF Energiforskning, og er nå ansatt på avdeling for Energisystemer. Nå jobber han. med frekvensavhengige vandrebølgemodeller i ulike sammenhenger, bl a knyttet til modellering av navlestrengskabler som benyttes i offshore-installasjoner. Men tid til å skrive artikler i internasjonale tidskrifter sørger han for å ha, selv om han må bruke deler av fritiden til slike sysler.

Gammel og ung i nært samarbeid
Allerede på sin andre internasjonale konferanse i 1995 kom han i kontakt med professor Adam Semlyen ved universitet i Toronto, Canada. Semlyen inviterte til samarbeid og et opphold i Canada, og siden har de to holdt faglig kontakt og sammen forfattet en rekke fagartikler innenfor frekvensavhengig modellering av elkraftkkomponenter.  Kontakten med professor Semlyen har betydd enormt mye for Gustavsens faglige utvikling og har ført til at han ikke bare skriver artikler selv, men blir av redaksjonene i anerkjente internasjonale tidskrifter invitert til å være ”reviewer”, eller sagt på norsk, kvalitetssikrer av andres fagartikler før de kan aksepteres som gode nok til å presenteres i de aktuelle tidsskriftetene.

Hyppig referert internasjonalt
Dersom man ”Googler” på internett, og søker på B Gustavsen, så finnes det en rekke referanser til Gustavsens artikler. Mange av disse er i sin opprinnelse knyttet til artikkelen Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting som Gustavsen publiserte sammen med professor Adam Semlyen allerede i 1999. En stor del av artiklene som det refereres til er publisert i tidsskriftet IEEE Transactions on Power Delivery. Gustavsen har om lag 70 internasjonale publikasjoner, som eneforfatter eller i samarbeid med andre, hvorav anslagsvis 40 av er i anerkjente tidsskrifter med referee-ordning.

Hensikten med publisering
Når det gjelder motivasjonen for publisering så forklarer Gustavsen det slik, - Ingen journal innenfor anvendt vitenskap vil trykke en artikkel med mindre den representerer et originalt stykke arbeid, er komplett, holder et faglig høyt nivå, og er praktisk relevant. Dermed får man testet den forskningsmessige kvaliteten av det man holder på med og man sørger for å hele tiden være oppdatert. Like viktig er det at man får spredd sine ideer til et stort publikum som kan så dra nytte av disse. Dette vil i så fall vise seg gjennom siteringer. I praksis vil det være et visst konkurranselement i slik publisering, og man kan av og til observere ”våpenkappløp” i utvikling av metoder. Ved presentasjon av forskningsarbeider på internasjonale konferanser oppnår man dessuten å etablere gode forbindelser med andre fagmiljøer, og det er viktig nettverksbygging, sier den ivrige forskeren.

Resultater til praktisk utnyttelse
For å gå Gustavsen nærmere på klingen når det gjelder praktisk relevans, spør vi han om å gi noen eksempler på det. Da er han nesten ikke til å stoppe. - Det viktigste arbeidet mitt nå er utviklingen av en spesiell teknikk (Vector Fitting - VF) for tilnærmelse av frekvensresponser med rasjonale funksjoner. Rasjonal funksjonstilpasning er et helt sentralt element i modellering av frekvensavhengighet for anvendelse i tidssimuleringsverktøy. Internasjonalt blir VF ofte regnet som den foretrukne metode i anvendelser. Suksessen er sterkt knyttet til publisering av teknikken VF og anvendelsen av denne, samt at en kildekode i Matlab ble gjort tilgjengelig på internett. VF har senere blitt implementert i en rekke kommersielle verktøy (f eks Matlab RF Toolbox), og benyttes i mange anvendelser, spesielt innenfor høyhastighets elektronikk og mikrobølgeteknikk. I tillegg har VF i seg selv blitt gjenstand for omfattende forskning og videreutvikling, og en rekke nye varianter har dukket opp, sier han.  

Gustavsen arbeid har også hatt stor betydning innenfor elkraftteknikken. Sammen med Atef Morched (Ontario Hydro, Canada) utviklet han en spesiell frekvensavhengig vandrebølgemodell (”Universal Line Model” – ULM) for luftledninger og kabler. ULM løste fundamentale begrensninger i nøyaktigheten for tidligere modeller. Gustavsen har implementert ULM i to kommersielle programmer (PSCAD/EMTDC og EMTP-RV) som benyttes internasjonalt for simulering av transiente forhold i kraftnett.

Bjørn Gustavsen mener at matematisk modellering er absolutt noe å satse på for studenter og nye forskere, og han avslutter med følgende appell: ”Det er slett ikke slik at et fagtema er ferdig utforsket. Det er bare å kopiere noe som andre har gjort, så oppdager du fort at her er det rom for forbedringer!”

 

 


 

Kontakt:
Bjørn Gustavsen