Til hovedinnhold

Tekst: forsker Magnus Korpås, SINTEF Energiforskning

EU-prosjektet som retter seg mot storskala utbygging av offshore vindkraft er kalt Windspeed. Prosjektet er tilknyttet EU-programmet Intelligent Energy Europe. ECN Energy Research Centre i Nederland er koordinator. Prosjektet startet i august 2008 og vil vare til februar 2011.

Sentralt og syd i Nordsjøen
Målsettingen med Windspeed-prosjektet er å utvikle et veikart (road map) for storskala utbygging av offshore vindkraft i sentrale og sydlige deler av Nordsjøen. Nytteverdien skal i hovedsak bestå i at beslutningstakere på ulike nivå og andre interessenter vil kunne oppnå bedre innsikt i utbyggings- og driftskostnader, samt forhold knyttet til mulighetene i samspillet offshore vind og annen bruk av havområdene innenfor ovennevnte geografiske område.

Definere mål
Utnyttelse av vindenergi offshore kan bidra til en vesentlig økning av andelen fornybar energi i Europa. Viktige utfordringer er å få oversikt over konkurrerende utnyttelse av sjøområdene, samfunnsmessige kostnader og ulike muligheter for nettintegrasjon. Det skal utvikles et veikart som definerer realistiske mål og samtidig viser mulige løsninger fremtil 2030 for vindenergi offshore i sentrale og sydligere deler av Nordsjøen.

Veikartet skal også identifisere tilgjengelig kapasitet i det Nord-Europeiske nettet, samt gi forslag til hvordan man kan løse flaskehals-problematikk knyttet til storskala integrasjon av offshore vindkraft.

Beslutningsstøtteverktøy
Det skal utvikles et GIS-basert beslutningstøtteverktøy (DSS-verktøy) som omfatter en romlig representasjon av potensialet for vindenergi i forhold til annen bruk av offshore-arealer og mulig naturpåvirkning, og beregningsrutiner for å kvantifisere nytteverdien av offshore vindkraft.

Beslutningstakere og interessenter (myndigheter, utbyggere, miljøorganisasjoner) skal spille en nøkkelrolle i samarbeidet om å definere DSS-verktøyet og arbeidet med veikartet. Med DSS-verktøyet vil det bli mulig å generere kart som gir relevant informasjon om utnyttelse av vindenergi på aktuelle geografiske steder, inkludert ulike muligheter for nettintegrasjon. DSS-verktøyet vil således kunne være til hjelp for beslutningstagere i å prioritere hvilke områder som er best egnet for utbygging av offshore vindparker.

SINTEFs rolle
SINTEF Energiforskning skal i hovedsak bidra med analyser knyttet til nettintegrasjon av offshore vindkraft, inkludert vurdering av ulike løsninger for tilknytning til land (HVAC, HVDC, offshore ”supergrid” etc.) samt å vurdere best egnede tilknytningspunkter og nødvendige nettforsterkninger.

I tillegg skal vi bidra med innsamling av nødvendig data for annen bruk av havområdene i norsk sone slik som fiskeri, oljeutvinning, sjøtransport, samt verneområder for natur. Det jobbes for tiden i hovedsak med å definere funksjonalitet for beslutningsstøtteverktøyet, innsamling av data for verneområder og bruk av havområdene, samt kartlegging av potensialet for vindenergi og tilgjengelig nettkapasitet i aktuelle tilknytningsområder.

Illustrasjonsfoto: Sway/StatoilHydro