Til hovedinnhold

Tekst: forsker Bjørn Grinden, SINTEF Energiforskning

Energidagan har vært arrangert i Rossfjordstraumen i Troms fylke hvert andre år siden 2002. 2008-konferansen ble arrangert 10. og 11. september, og fokus for konferansen var energiforsyning og næringsetablering i Nord-Norge.

TRANSES-prosjektet, som ble initiert av NTNU, har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom tre institutter ved NTNU, to enheter i SINTEF-gruppen, Institutt for Energiteknikk (IFE) og MIT (Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Energy and the Environment) med Dr.ing. Bjørn H. Bakken fra SINTEF Energiforskning som prosjektleder. Forsker Bjørn Grinden presenterte prosjektet.

Langsiktig samarbeid
Prosjektet ble gjennomført fra 2004 til 2007, og målsettingen var å skissere og evaluere sannsynlig portefølje av teknologi og utbredelse av teknologi for å møte fremtidig behov; å skape en internasjonal arena for spredning av resultater, utdanne doktorkandidater og bevirke langsiktig vitenskapelig samarbeid mellom involverte institusjoner.

Samkjøringsmodellen
Seks hovedscenarier med tidshorisont 2005-2030 ble analysert ved SINTEF Energiforskning ved hjelp av Samkjøringsmodellen på nordisk nivå.

 1. Business as usual
 2. Green business
 3. Fossile kraftverk med karbonhåndtering
 4. Redusert energietterspørsel
 5. Hydrogen¬produksjon i eksisterende kraftverk og
 6. Beyond elctricity and gas.

(Samkjøringsmodellen er et dataprogram for optimalisering og simulering av hydrotermiske kraftsystem.  Modellen tar hensyn til overføringsbegrensninger og hydrologiske forskjeller mellom delområder.)

Markal-modellen
Deretter gjennomførte IFE scenario- og følsomhetsanalyser hvor det ble foretatt 1152 beregninger med MARKAL-modellen. Resultatene ble analysert ut fra kostnader og CO2-utslipp. Gunstige strategier er: redusert forbruk, overgang til andre energibærere, bruk av biomasse til varme, elektrisitetsproduksjon og transport, mer vindkraft, vannkraft og evt. kjernekraft. Sist, men ikke minst kom plug-in hybridbiler gunstig ut.

Trenger mer utvekslingskapasitet
Dersom Norge skal bli en storeksportør av fornybar energi, trengs det en betydelig økning av utvekslingskapasitet, både innenfor og utenfor landets grenser. Karbonhåndtering kom ikke gunstig ut fordi kostnadene økte betydelig mens reduksjonene i CO2-utstipp var ubetydelige. Årsaken til at utslippsreduksjonene var større skyldes til dels mye eksisterende vannkraft i det nordiske systemet.

Tunge foredragsholdere
Arrangøren hadde samlet flere betydningsfulle foredragsholdere som blant annet leder for Stortingets næringskomite, Ola Borten Moe (SP) og nestleder for energikomiteen, Ivar Kristiansen (H).

 • Ola Borten Moe orienterte om næringspolitiske forutsetninger for satsning på grønn energi i Barents.
 • Ivar Kristiansen holdt et foredrag om energiutfordringer i et nordområdeperspektiv.
 • Konserndirektør Gunnar G. Løvås orienterte om Statnetts planer for forsterkning av sentralnettet nordover til Hammerfest.
 • Adm. direktør Kjell Bendiksen (IFE) fikk i oppdrag å besvare spørsmålet: Hvordan bygger vi Norge som energinasjon?
 • Professor Arne M. Bredesen (NTNU) holdt et interessant foredrag om Energi 21 - fremtidens FoU-strategi for energisektoren.

I tillegg var det deltagere fra Russland, blant annet visepresidenten i World Wind Energy Association (WWEA) Grigory Dmitriev som orienterte om mulighetene for utbygging av fornybar kraft i Russland framover mot år 2020.

Fornøyde arrangører og foredragsholdere på Energidagan 2008 i Rossfjordstraumen. Fra venstre: Rita Myrvang og Arve Svestad (begge Energidagan), forsker Bjørn Grinden (SINTEF Energiforskning), adm. direktør Kjell Bendiksen (IFE) og professor Arne M. Bredesen (NTNU). Foto: Energidagan

 

 

Kontakt: