Til hovedinnhold

Dipl. Ing. Thomas Welte leverte i vår inn avhandlingen ”Deterioration and Maintenance Models for Components in Hydropower Plants” ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Den 16. juni disputerte han, og nå har han tittelen Philosophiae Doctor (PhD).

Utfordringen under planlegging av vedlikehold og rehabilitering av komponenter i vannkraftverk er å velge de riktige prosjektene og tiltak til rett tid. Typiske spørsmål som dukker opp er:

  • Er det bedre å gjennomføre et tiltak nå eller om to år?
  • Kan jeg utsette et tiltaket?
  • Gjennomføre prosjekt A eller prosjekt B (siden det ofte er begrensninger i vedlikeholdsbudsjettet)?
  • Når svikter komponenten?
  • Hvor sannsynlig er det at komponenten svikter?

Utviklet analysemodeller
Oppgaven til Thomas Welte har vært å identifisere og utvikle modeller for levetidsanalyser og estimering av sviktsannsynlighet til komponenter i vannkraftanlegg. Målet med modellene er å forutsi tilstandsutviklingen til komponentene, restlevetid og sviktsannsynlighet. Resultatene av denne type analyser inngår i økonomiske beregninger som SINTEF Energiforskning har utviklet. Sluttresultatene gir et svar på hvordan beslutninger om vedlikehold og rehabilitering påvirker kostnader, levetid og sviktsannsynlighet til komponentene.

PhD-arbeidet omhandler forskjellige problemstillinger knyttet til temaområdet. Ulike matematiske modeller som finnes i litteraturen er diskutert, videreutviklet og tilpasset forhold i norske vannkraftverk.

Et problem i mange pålitelighetsanalyser er manglende informasjon og data. Derfor ble det utviklet og foreslått metoder for å takle dette problemet ved hjelp av ekspertvurdering. Flere eksempler er presentert i avhandlingen hvordan de utviklede metodene og modellene kan anvendes i praktiske problemstillinger.

Prosjekttilknytning
Arbeidet til Thomas ble utført fra november 2004 til juni 2008 ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, og har vært knyttet til pågående prosjektaktiviteter ved SINTEF Energiforskning og forskningsprosjektene ”Vedlikehold og rehabilitering innen vannkraft” (2001-2005) og ”Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon” (2006-2010). Stipendiatstillingen ble finansiert av GE Energy Norway og flere kraftselskaper representert ved EBL.

Thomas Welte jobber på SINTEF Energiforskning som forsker på avdeling Energisystemer.

Etter vel gjennomført disputas: fra venstre Dr.ing. Gerd Kjølle, SINTEF Energiforskning, Professor Terje Aven, Universitetet i Stavanger, PhD Thomas Welte, Professor Christophe Bérenguer, Université de Technologie de Troyes, Frankrike, og hovedveileder professor Jørn Vatn. Foto: Eivind Solvang