Til hovedinnhold

Tekst: seniorforsker Jørn Heggset og Mette Kjelstad Høiseth

Et av hovedmålene i prosjektet er å finne metoder og datagrunnlag for å anslå restlevetid, sannsynlighet for svikt og levetidskostnad for nettkomponenter. Parallelt med dette skal det utvikles verktøy for effektiv innsamling og utnyttelse av levetidsdata.

Gjennom å kartlegge og spesifisere tilstandskriterier, sviktmekanismer og levetidskurver for nettkomponentene vil det være mulig å utforme optimale strategier og beslutninger knyttet til vedlikehold, fornyelse og reinvesteringer.

Nytteverdier
For nettselskapene vil det være nyttig å kunne redusere usikkerhet og risiko knyttet til vedlikehold og fornyelse av nettet. Det beste tidspunktet for å skifte ut komponentene er ikke utelukkende relatert til alder, men like mye teknisk tilstand. Det legges derfor stor vekt på dette aspektet i modellutviklingen i prosjektet.

Fire hovedaktiviteter
Prosjektet har fire hovedaktiviteter. I den første aktiviteten skal det utvikles nye metoder for tilstandskontroll slik at nettselskapene effektivt kan identifisere og dokumentere tilstanden på kraftledninger, kabler og krafttransformatorer.

Videre skal vi i prosjektet beskrive tilstandskriterier og sviktmekanismer for ulike komponenter som underlag for håndbøker for tilstandskontroll og restlevetidsvurderinger. I en tredje aktivitet skal vi spesifisere levetidskurver for komponenter basert på vurderinger og kriterier i den andre aktiviteten. Og til slutt skal man spesifisere funksjonalitet og database for innsamling, oppdatering og anvendelse av levetidsdata. Disse spesifikasjonene skal etter planen resultere i et programvareprodukt for håndtering av levetidsdata.

Nærmere 20 nettselskap er med i prosjektet sammen med kabelleverandører og REN. Prosjektet skjer i regi av EBL med støtte fra Norges forskningsråd, og SINTEF Energiforskning har prosjektledelsen. Prosjektet startet opp i 2007 og skal gå ut 2010. Den økonomiske rammen er på 20 millioner kroner.

 


Kontakt: