Til hovedinnhold

SINTEF Energiforskning har investert ti millioner kroner i utvidelse og oppgradering av de elektrotekniske laboratoriene (ETL) på Gløshaugen. Bakgrunnen for dette er økt etterspørsel etter våre tjenester, særlig i forbindelse med elektrifisering off-shore.

Nye produkter og anvendelser
Mer og mer elektrisk kraft og utstyr ønskes installert på havbunnen eller nede i borehullene. Dette stiller store og nye krav til materialer og komponenter og både forskning, utvikling og prøving er avhengig av tilgang på moderne laboratorier. Også den tradisjonelle elkraftindustrien utvikler nye produkter og nye anvendelser som er basert på forskning og prøving.

Utvidet gulvareal
For å møte det økte behovet for laboratoriearealer, har vi bygd to mezzaninetasjer i en del av vår store høyspenningshall. Dette har gitt oss 200 m2 gulvareal som kan brukes til høyspenningsprøving, materialundersøkelser og andre formål etter behov. I tillegg har vi utrustet et laboratorium i kjelleren i EFI-bygget for forsøk hvor materialer og komponenter utsettes for hydrostatiske trykk opp til 500 Bar og temperaturer opp til 200 oC.

Skjermede rom
For å kunne utføre støyfølsomme målinger, som for eksempel detektering av partielle utladninger og måling av ledningsevne i isolasjonsmaterialer, har vi utstyrt de nye labbene med hvert sitt skjermede rom, såkalte Faraday-bur. Disse rommene gjør slike målinger mye enklere og gir bedre resultater, og utgjør en betydelig oppgradering av våre måletekniske muligheter.

Selve byggeprosjektet startet i juni 2007 og ble gjennomført på tre måneder, men som vanlig dukket det opp en rekke små tilleggsarbeider som gjorde at laboratoriene ikke kunne tas i bruk før på nyåret. Innflytting og rigging pågår fortsatt, men vi har allerede erfart at de nye labbene er hensiktsmessige og gir oss nye muligheter i et raskt voksende marked.

Utbyggingen i høyspenningshallen har redusert totalt romvolum, men gulvarelaet er beholdt og vi har fortsatt de samme spenningsressurser tilgjengelige både for AC, DC og impuls som før utbyggingen. Begrensningen ligger i prøveobjektenes størrelse, men vi kan fortsatt utføre de fleste prøver som etterspørres i vårt marked. En nylig avsluttet typeprøve av en 145 kV kabel viste at ombyggingen ikke har hatt negativ effekt på støynivå eller prøvemuligheter i den store hallen.

Forsker Odd Lillevik monterer en trykktank i den ene av de tre Faraday-cellene i den nye delen av høyspenningslaboratoriet.

Kontakt:


Foto: Stein Arne Bakken / Elektro


To nye etasjer i den ene delen av hallen har gitt 220 kvadratmeter ekstra.