Til hovedinnhold

DECARBit eller ”Decarbonise it”, som forkortelsen står for, er produktet av en langsiktig satsing på forskning innen CCS-teknologi ved SINTEF.

Det er ingen tilfeldighet at SINTEF Energiforskning i dag er koordinator for det største prosjektet innen CCS (Carbon Capture Storage) i EUs 7. rammeprogram med et budsjett på 15 millioner €.

Lang erfaring i Trondheim
Forbrenningsgruppen ved SINTEF Energiforskning har 30 års erfaring med numerisk simulering og praktiske forsøk innen forbrenningsprosesser. Gjennom deltagelse og koordinering i prosjektene ENCAP og DYNAMIS i det 6. rammeprogrammet, lå veien åpen for storsatsing i DECARBit.

Tar et skritt videre
Det langsiktige hovedmålet til DECARBit er å muliggjøre pre-combustion kraftproduksjon med håndtering av CO2 utslipp, og en kostnad for fanging av CO2 på under 15 €/tonn.

Strategien for å nå dette målet har utspring i ENCAP og DYNAMIS, og DECARBit tar høyde for å bruke tidligere erfaringer for å ta CCS-teknologien et skritt videre. Den underliggende motivasjonen for prosjektet er målet om en kraftig reduksjon i utslippene av drivhusgasser fra kraftverk drevet av fossilt brensel. I dag er størsteparten av Europas energibehov basert på fossilt brensel, og det haster med å finne tiltak for reduksjon i de resulterende CO2-utslippene.

Fem delprosjekt
Etter mange års målrettet arbeid i europeiske prosjekter er nettverket av samarbeidspartnere stort, og DECARBit familien består av 21 partnere fra forskning og industri i ni forskjellige nasjoner. I de fem delprosjektene som DECARBit består av, skal disse partnerne forske, utvikle og bygge pilotanlegg som fremmer teknologi for pre-combustion fanging av CO2.

Figur 1 Delprosjektene i DEBARBit-prosjektet

Delprosjekt 1 (SP1) fokuserer på målet om kostnadsreduksjon ved evaluering og gradering av teknologi og prosesser utviklet gjennom DECARBit. Et nært samarbeid med andre EU-prosjekter innen CCS skal sikre at nyutviklet teknologi raskt kan utnyttes. SP1 skal også arbeide for at annen type industri kan dra nytte av resultatene fra CCS-prosjektene, og danner dermed grunnlaget for nye forskningsoppgaver innen CCS.

I delprosjekt 2 (SP2) omfatter arbeidet utvikling av avansert teknologi for pre-combustion CO2 separasjon med fokus på membraner, sorbenter og solventer. Målet er å redusere energiforbruket ved CO2-fangst, blant annet ved å utføre fangingen ved en høyere driftstemperatur - noe som igjen vil gi en reduksjon i temperaturfallet for syngassen.

Delprosjekt 3 (SP3) har som hovedmål å utvikle kostnadseffektive produksjonsteknologier for oksygen. Utviklingsarbeidet omfatter blant annet avanserte ikke-kryogene produksjonsteknikker for oksygen og materialer tilpasset en CAR-prosess (Ceramic Auto thermal Recovery).

Videreutvikling av før-førbrenningsteknologi i gassturbiner er fokus i delprosjekt 4 (SP4). Tidligere prosjekter har vist at å oppnå hydrogenforbrenning med lave utslipp av CO2 og NOx er utfordrende, og gjennom SP4 skal den grunnleggende kunnskapen om lavutslipps forbrenning av hydrogen styrkes.

Som vist i figuren skal forskning og utvikling i delprosjekt 2, 3 og 4 (SP2-4) danne grunnlaget for pilotforsøk og ”progress beyond state of the art” i delprosjekt 5. Bredden i forskningen synliggjøres i SP2, 3 og 4. Det satses tungt på ulike typer teknologi som hver for seg eller kombinert anses å ha et stort potensial for teknologisk gjennombrudd.

Engasjerte partnere
I løpet av høsten og vinteren 2007 ble både konsortiumsavtalen og kontrakten mot EU (Grant Agreement) for DECARBit forhandlet frem i rekordfart. Engasjementet og motivasjonen blant alle partnere viste seg også i form av stor oppslutning på prosjektets kick-off i Trondheim den 6. februar. To begivenhetsrike dager markerte startskuddet for et arbeid som skal vare i fire år, og som forhåpentligvis vil gi et betydelig bidrag til arbeidet for å redusere kraftindustriens utslipp av drivhusgasser.

Kontakt:

 
Nils Anders Røkke  

Nils Røkke, som er prosjektkoordinator, presenterte DECARBit for 50 deltakere som var samlet i Trondheim på kick off møte den 6. februar.
Foto: Mette K. Høiseth


DECARBit Hard Facts:
Startdato: 1. januar 2008
Varighet: 48 måneder
Budsjett: 15 millioner €
EU-støtte: 10,2 millioner €
Grant Agreement nr.: 211971
Koordinator: SINTEF Energiforskning AS