Til hovedinnhold

Olje- og energidepartementet har nylig foretatt en evaluering av energiloven. På et åpent seminar 13. oktober 2007 ble flere utredninger offentliggjort og presentert. SINTEF Energiforskning utførte blant annet utredningen ”Magasindisponering før og etter energiloven” (teknisk rapport TR A6569). Utredningens formål var å vurdere hvorvidt disponeringen av vannmagasinene har endret seg etter innføringen av energiloven, samt om de endringene som har skjedd i kraftsystemet etter 1990 kan forklare en endret disponering.

Figur 1 viser hvordan den gjennomsnittlige magasinfyllingen for ulike uker i norske magasin har endret seg etter innføringen av energiloven. Fyllingsgraden har blitt redusert med 4,6 prosentpoeng, og ved inngangen til tappesesongen er reduksjonen 7,4 prosentpoeng.

Vi simulerte tilsigsårene 1980 – 2005 med registrerte verdier blant annet for nedbør og temperatur med Samkjøringsmodellen, som er en kraftmarkedsmodell. Denne simuleringen tyder på at den reduserte fyllingsgraden ikke kan forklares med tilsigsvariasjon, og det ser ut til at det har vært en viss endring i magasindisponeringen etter 1990. På den andre siden er registrert fyllingsgrad i gjennomsnitt høyere enn simulert optimal fyllingsgrad. Figur 2 viser registrert og simulert fyllingsgrad for perioden 1999 – 2005.

 

Figur 1 Gjennomsnittlig fyllingsgrad hele Norge før og etter energiloven.

Figur 2 Simulert og registrert magasinfylling for hele Norge 1999 – 2005.

Strukturelle endringer
I et sett scenario undersøkte vi om de endringene som har skjedd i kraftsystemet etter 1990 kan forklare en endret disponering. Vi analyserte blant annet virkningen av økt utvekslingskapasitet mot utlandet, endret kraftbalanse, markedsstyrte konsumentpriser, flere år i tilsigsstatistikken og endret håndtering av rasjoneringssituasjoner. 

Analysene viser at en stor andel av den reduksjonen en har sett i fyllingsgraden etter 1990 kan forklares med de strukturelle endringene som har skjedd i kraftsystemet. Våre analyser gir ikke grunnlag for å si at dagens magasindisponering gir en for lav fyllingsgrad sammenlignet med en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning.

Kontakt:

Ove Wolfgang


Foto: Harald Danielsen