Til hovedinnhold

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Hvordan vi kan sikre at tilknytningen blir best mulig for både nettselskap og utbygger? Det var et av temaene på seminaret som SINTEF Energiforskning arrangerte i Trondheim den 25. september. Temadagen hadde tittelen ”Tekniske retningslinjer for tilknytning av små kraftverk i distribusjonsnettet”. Målet med temadagen var å informere om behovet for å stille tekniske krav til små kraftverk som blir knyttet til distribusjonsnettet og orientere om innholdet i de foreslåtte tekniske retningslinjene.

Dette er tydeligvis en aktuell problemstilling, skal vi dømme etter oppmøtet. Tett opp til hundre deltakere fra nettselskaper, konsulenter, rådgivende ingeniører, leverandører og utbyggere hadde funnet veien til Trondheim.

Nyttig hjelpemiddel
SINTEF-rapporten ”Tekniske retningslinjer for tilknytning av produksjonsenheter, med maksimum aktiv effektproduksjon mindre enn 10 MW, til distribusjonsnettet” inneholder forslag til tekniske retningslinjer. 
- De foreslåtte retningslinjene kan være et utgangspunkt for nettselskap som skal lage egne retningslinjer. Og de kan også gi utbyggere en idé om hva som kan bli krevd dersom et kraftverk skal bli knyttet til distribusjonsnettet, sa prosjektleder Astrid Petterteig fra SINTEF Energiforskning.

I dag finnes det ingen felles norske eller europeiske retningslinjer. I Norge er det opp til hver enkelt netteier å stille krav til produksjonsutstyr som skal knyttes til nettet. De forslåtte retningslinjene kan brukes helt eller delvis av alle nettselskaper. Rammeverket inneholder punkter som det er nødvendig å ta stilling til.

Kvalitetskrav
Det er viktig at produksjonsutstyret som blir knyttet til distribusjonsnettet tilfredsstiller nødvendige kvalitetskrav, at det tåler de påkjenninger det blir utsatt for og ikke bidrar til ekstra feil i nettet. Samtidig må vi unngå unødvendig strenge og fordyrende krav. Hvor stor innvirkning en produksjonsenhet vil få på det lokale nettet vil avgjøre hvilke krav, tilpasninger og analyser som er nødvendige for å kunne godkjenne nettilknytning av enheten.

Tekniske retningslinjer er et hjelpemiddel for å oppnå at produksjonsutstyr som knyttes til nettet har riktig kvalitet og at hver enhets innvirkning på det lokale nettet blir vurdert på en effektiv måte. Da kan utbygger få realistiske og tilpassede systemkrav å forholde seg til allerede før arbeidet med prosjektering starter.

Positiv til retningslinjer
Øivind Håland fra Agder Energi Nett AS snakket i sitt foredrag om utfordringer i forbindelse med drift av et distribusjonsnett med distribuert produksjon.
- Kraftutbygging og nettilknytning er en omfattende prosess som involverer mange ulike prosesser, aktører og fagdisipliner, sa Håland. Han forsatte med å si at et godt resultat forutsetter et overføringssystem som fungerer som en sammensatt og god helhet.

Standardiserte retningslinjer og krav sammen med kompetanse og målrettet ressursbruk vil forenkle og effektivisere prosessen mente Håland.

Stort trøkk
- I starten hadde HelgelandsKraft ”først til mølla” prinsippet. Småkraftverkene fikk tilknytning så lenge det var kapasitet i nettet, fortalte Øystein Storvoll. Men etter hvert fikk nettselskapet mange henvendelser, og derfor ble det bestemt at det var nødvendig å samordne områdene.

HelgelandsKraft ser svært positivt på innføring av tekniske retningslinjer. Det letter forståelsen for de krav som nettselskapet stiller.

Informasjon tidligst mulig
For utbyggerne er det en lang prosess fra ønske om å bygge et nytt kraftverk og frem til driften er i gang. Det er mange hensyn å ta og valg som skal gjøres. Men også for det lokale nettselskapet krever det tid og ressurser å behandle en søknad.

- For begge parter er det viktig at prosessen med å få godkjent en tilknytning gjøres mest mulig effektiv og til lavest mulig kostnad. For å få til det må de vite om hva som er viktig, når grundige beregninger er nødvendige og når en forenklet vurdering er nok. Det er også viktig at partene utveksler informasjon og gjør oppgaver i riktig rekkefølge, sa Petterteig.
 
Hvor stor innvirkning en produksjonsenhet vil få på det lokale nettet vil avgjøre hvilke krav, tilpasninger og analyser som er nødvendige for å kunne godkjenne nettilknytning av enheten. Derfor er det viktig å vurdere hvordan en ny produksjonsenhet påvirker nettet så tidlig som mulig i tilknytningsprosessen.

Videre arbeid
Arbeidet fremover vil bli å utrede innvirkningen produksjonsenheter har i lavspenningsnettet, å øke kunnskapen om samspillet mellom nett og produksjonsenheter og utfordringer med flere produksjonsenheter i samme nett. Det vil bli laget praktiske veiledere for effektiv vurdering av produksjonens innvirkning på nettet og for design av utstyr og nettilpasninger.

Nesten 100 personer deltok på temadagen om tekniske retningslinjer for tilknytning av små kraftverk i distribusjonsnettet.

Fakta:
SINTEF TR A6343.01 ” Tekniske retningslinjer for tilknytning av produksjonsenheter, med maksimum aktiv effektproduksjon mindre enn 10 MW, til distribusjonsnettet”

Rapporten er et forslag til tekniske retningslinjer for tilknytning av produksjonsenheter, med maksimum aktiv effektproduksjon mindre enn 10 MW, til distribusjonsnettet opp til 24 kV. Retningslinjene er primært utformet for tilknytning av produksjonsenheter med synkron- eller asynkrongenerator til høyspenning distribusjonsnett.

Tekniske retningslinjer vil være et nyttig tillegg til Avtale mellom Nettselskap og Innmatingskunde. Ved utarbeidelse av disse retningslinjene er det tatt hensyn til både nasjonale forskrifter, internasjonale normer og lignende retningslinjer som er tilgjengelige fra utlandet. De foreslåtte retningslinjene kan være et utgangspunkt for nettselskaper som skal sette opp sine retningslinjer, og de kan gi potensielle utbyggere en idé om hva som kan kreves av et kraftverk som skal tilknyttet distribusjonsnettet.
 
Rapporten inneholder et sett med retningslinjer og en vedleggsdel. I vedlegg beskrives nødvendige analyser og beregninger samt nødvendig informasjonsflyt mellom netteier og utbygger i tilknytningsprosessen, fra første henvendelse og fram til en produksjonsenhet er tilknyttet og godkjent for drift i distribusjonsnettet. I vedlegget gis også ytterligere forklaringer til en del punkter i retningslinjene.

Rapporten er utarbeidet i prosjektet ”Distribusjonsnett 2020” som startet i 2005 og varer ut 2009, i samarbeid med de nettselskaper som er partnere i prosjektet: Agder Energi, Hafslund, Helgelandskraft, NTE og TEV. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom RENERGI-programmet.

Hovedsponsor i prosjektet er ABB, og andre partnere er Nortroll og Siemens. I prosjektet vil det bli arbeidet videre med tekniske problemstillinger i forbindelse med tilknytning av distribuert produksjon og dette arbeidet vil danne grunnlag for senere oppdateringer av retningslinjene.

 


FaktaboksØivind Håland orienterte om hvilke utfordringer driften av et distribusjonsnett gir Agder Energi Nett.


HelgelandsKraft har mange småkraftverk knyttet til nettet sitt. Øystein Storvoll ser på innføring av tekniske retningslinjer som en fordel.


Astrid Petterteig og Trond Toftevaag fra SINTEF Energiforskning ledet seminaret.